GR~UL CU SPICE DE DIA­MANT

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

upă ani­ma­le și flori, cre­a­to­rii de bi­ju­te­rii își îndre­ap­tă ate­nția spre spi­ce­le de grâu, așa cum o ara­tă co­le­cți­i­le lan­sa­te de ca­se ca Bo­u­che­ron, Chau­met sau Cha­nel, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Ca­sa Chau­met a lansat co­le­cția Offran­des d’été, prin­tre ale că­rei pi­e­se se află un co­li­er, trei ine­le, o dia­de­mă, o broșă, do­uă pe­re­chi de cer­cei și un ce­as. Co­li­e­rul, ca­re închi­pu­ie o cu­nu­nă de grâu, spre exemplu, es­te lu­crat din aur alb cu bri­lian­te și are în cen­tru un dia­mant pi­ri­form. Grâul a mai con­sti­tu­it sur­să de in­spi­rație pentru Chau­met și în tre­cut, ca­sa con­fe­cți­o­nând o se­rie de bi­ju­te­rii „ce­re­a­li­e­re“pentru împă­ră­te­a­sa Ma­ria Lu­i­za, a do­ua soție a lui Na­po­le­on Bo­na­par­te, cea mai spec­ta­cu­loa­să din­tre ele fi­ind o dia­de­mă de aur, ar­gint și dia­man­te cu no­uă spice.

La rândul său, Bo­u­che­ron a pre­zen­tat ga­ma Blé d’été, com­pu­să din­tr-un co­li­er de aur alb cu șapte spice cu boa­be de dia­mant, o brăța­ră și un inel, o altă sur­să de in­spi­rație pentru aces­te pi­e­se fi­ind și cu­nos­cu­tul co­li­er în for­mă de semn de între­ba­re pe ca­re fir­ma l-a lansat în 1889.

Cha­nel a lansat Les Blés de Cha­nel, ca­re amin­tește cât de mult îi plă­cea grâul fon­da­toa­rei aces­tei com­pa­nii. Co­le­cția nu­mă­ră 62 de pi­e­se, iar una din­tre ce­le mai spec­ta­cu­loa­se es­te co­li­e­rul Fête des Mois­sons, cu spice de grâu su­pra­pu­se și un dia­mant gal­ben în tăi­e­tu­ră bri­liant.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.