NO­UA VIAŢĂ A UNUI CE­AS CU CUC

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Un ce­as cu cuc poa­te pă­rea pentru mul­tă lu­me ce­va ce ţi­ne de ca­sa bu­ni­cii şi nu un obi­ect po­tri­vit într-o ca­să mo­der­nă, idee pe ca­re stu­den­ţii pres­ti­gi­oa­sei in­sti­tu­ţii de învă­ţă­mânt HEAD-Ge­nève (Uni­ver­si­ta­tea de Artă şi De­sign din Ge­ne­va) au încer­cat să o schim­be cu spri­ji­nul Fon­da­ti­on de la Hau­te Ho­ro­lo­ge­rie, scrie CNN. Aceş­tia au avut mână liberă în a proi­ec­ta un ce­as cu cuc în stil mo­dern, iar cre­a­ţi­i­le lor au fost in­clu­se într-o ex­po­zi­ţie in­ti­tu­la­tă „24 de ore din via­ţa unui ce­as cu cuc el­ve­ţian“ca­re s-a plim­bat prin di­ver­se ora­şe ale lu­mii. Prin­tre mo­de­le­le re­a­li­za­te de stu­den­ţi se re­gă­seş­te unul al­că­tu­it din trei cuci ca­re mar­che­a­ză se­cun­de, mi­nu­te şi ore pe o ta­ble­tă iPad, una în ca­re ce­a­sul cu cuc fa­ce o fo­to­gra­fie o da­tă pe oră şi de câte ori tre­ce cineva prin drep­tul obi­ec­ti­vu­lui; într-unul ce­a­sul as­cun­de, de fapt, un mic seif iar altul ca­re poa­te fi fo­lo­sit şi drept că­su­ţă de pă­sări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.