ARTA IMOBILIARĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

În une­le zone e greu de gă­sit o lo­cu­in­ţă, în alte­le sunt prea mul­te dis­po­ni­bi­le, iar autorităţile şi di­ver­se alte organizaţii cau­tă să atra­gă aten­ţia asu­pra lor. Un ast­fel de proi­ect es­te cel ini­ţiat în trei ora­şe din sta­tul ame­ri­can New York, Alba­ny, Troy şi Sche­nec­ta­dy, în ca­re se gă­sesc mul­te ca­se abandonate, din­tre ca­re o par­te au fost in­clu­se în proi­ec­tul Bre­at­hing Li­ghts al ar­hi­tec­tei Bar­ba­ra Nel­son şi al ar­tis­tu­lui Adam Fre­lin. Casele din Bre­at­hing Li­ghts sunt ilu­mi­na­te noap­tea cu un sis­tem de le­duri ce se aprind şi se sting dând im­pre­sia că res­pec­ti­ve­le clă­diri res­pi­ră ca şi cum ar fi vii, în încer­ca­rea de a atra­ge aten­ţia pu­bli­cu­lui asu­pra lor şi a gă­si pe cineva dis­pus să le cum­pe­re şi să lo­cu­ias­că în ele.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.