CE MINISTERE PRIMESC MAI MU­LȚI BANI ÎN 2017

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR // POLITIC -

Pre­mi­e­rul So­rin Grin­de­a­nu a de­cla­rat, du­pă dis­cuți­i­le de la se­di­ul PSD, că în proi­ec­tul de buget pe anul 2017 vor fi alo­cați mai mu­lți bani pen­tru tran­spor­turi, să­nă­ta­te și agri­cul­tu­ră. „Cei mai mu­lți bani primesc tran­spor­tu­ri­le, să­nă­ta­tea, agri­cul­tu­ra și IMM-uri­le, con­form pro­gra­mu­lui de gu­ver­na­re. La CSM, Înal­ta Cur­te și Mi­nis­te­rul Pu­blic, au ră­mas la fel chel­tu­i­e­li­le. Sunt sta­bi­li­te de ho­tă­râri ju­de­că­to­rești, de ace­ea au apă­rut ace­le creșteri de buget“, a spus Grin­de­a­nu. Gu­ver­nul va tăia însă bani de la Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă, ca­re va avea în 2017 un buget cu 13% mai mic de­cât anul tre­cut. De ase­me­nea, bu­ge­tul SRI va fi mi­cșo­rat cu 15%, po­tri­vit unor sur­se din PSD, re­la­te­a­ză Me­dia­fax. Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a de­cla­rat că bu­ge­tul pen­tru 2017 a fost re­fă­cut, fi­ind tăi­eri la aproa­pe toa­te in­sti­tuți­i­le, în con­diți­i­le la ca­re mi­nis­trul de fi­na­nțe, Vi­o­rel Ște­fan, a fost „mai moa­le“de­cât tre­bu­ie atunci când a fă­cut pri­ma ver­si­u­ne. El a su­bli­niat că, du­pă dis­cuți­i­le de la înce­pu­tul săptămânii tre­cu­te, toa­te in­sti­tuți­i­le au bu­ge­te de fun­cți­o­na­re mai mici de­cât anul tre­cut, cu pa­tru ex­ce­pții: Înal­ta Cur­te, Mi­nis­te­rul Pu­blic, Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii și Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă. În ca­zul pri­me­lor trei es­te vor­ba de drep­turi sa­la­ria­le câști­ga­te, a su­bli­niat li­de­rul PSD. În ca­zul AEP, bu­ge­tul ră­mâne la ace­lași ni­vel ca anul tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.