EXPORTURILE JAPONIEI, PE PLUS DU­PĂ 15 LUNI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

MATTHIAS WISSMANN, LI­DE­RUL ASOCIAŢIEI PRODUCĂTORILOR AUTO DIN GERMANIA. Exporturile ni­po­ne au cres­cut în decembrie pen­tru pri­ma oa­ră în ul­ti­me­le 15 luni, da­to­ri­tă vânză­ri­lor mari de elec­tro­ni­ce şi com­po­nen­te auto, un semn bun pen­tru eco­no­mia ca­re se ba­ze­a­ză pe ex­por­turi chiar da­că pro­tec­ţi­o­nis­mul din Sta­te­le Uni­te ame­nin­ţă co­mer­ţul din re­gi­u­ne, po­tri­vit Reu­ters. Da­te­le de la Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe al Japoniei in­di­că fap­tul că exporturile au cres­cut cu 5,4% în lu­na decembrie fa­ţă de ace­e­a­şi lu­nă din 2015, com­pa­ra­tiv cu creş­te­rea anua­lă de 1,2% aştep­ta­tă de eco­no­miş­ti, po­tri­vit unui son­daj Reu­ters. În noi­em­brie, exporturile au înre­gis­trat o scă­de­re anua­lă de 0,4%. Vo­lu­mul măr­fu­ri­lor ex­pe­dia­te a cres­cut cu 8,4% fa­ţă de anul tre­cut, pen­tru a do­ua lu­nă la rând, evi­den­ţi­ind o creş­te­re a ce­re­rii ex­ter­ne.

To­tu­şi, per­spec­ti­ve­le co­mer­cia­le sunt in­cer­te, în con­tex­tul în ca­re pre­şe­din­te­le Do­nald Trump a re­tras for­mal Sta­te­le Uni­te din Acor­dul de Par­te­ne­riat Tran­spa­ci­fic (TPP), dis­tan­ţând Ame­ri­ca de alia­ţii din Asia. Inves­ti­to­rii sunt îngri­jo­ra­ţi de per­spec­ti­va co­mer­ţu­lui glo­bal în con­tex­tul în ca­re Do­nald Trump a cri­ti­cat Ja­po­nia pen­tru ex­ce­den­tul co­mer­cial pe ca­re îl are în ra­port cu Sta­te­le Uni­te. Ja­po­nia es­te a treia cea mai ma­re eco­no­mie a lu­mii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.