NOI AVERTISMENTE PEN­TRU MAREA BRITANIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Marea Britanie nu are drep­tul de a sem­na acor­duri co­mer­cia­le de tip bi­la­te­ral atât timp cât încă es­te mem­bră a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, aver­ti­ze­a­ză Frans Tim­mer­mans, prim-vi­ce­pre­şe­din­te al Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. „Es­te vor­ba de o si­tua­ţie ju­ri­di­că foar­te sim­plă. Toa­tă lu­mea poa­te dis­cu­ta cu toa­tă lu­mea, dar po­ţi sem­na acor­duri bi­la­te­ra­le cu un stat terţ abia du­pă ie­şi­rea din UE. Până atunci, nu se poa­te“, a de­cla­rat Frans Tim­mer­mans. Da­că Par­la­men­tul va apro­ba, Marea Britanie ar ur­ma să de­clan­şe­ze pro­ce­du­ra de ie­şi­re din UE până în mar­tie, dar des­prin­de­rea ofi­cia­lă de Blo­cul co­mu­ni­tar va avea loc abia du­pă doi ani. Gu­ver­nul The­re­sa May s-a lău­dat în ul­ti­me­le luni cu po­si­bi­li­ta­tea sem­nă­rii unor acor­duri co­mer­cia­le bi­la­te­ra­le cu Sta­te­le Uni­te, India şi Aus­tra­lia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.