CU ZID ŞI FĂRĂ PRIETENI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Pre­şe­din­te­le SUA, Do­nald Trump, a sem­nat or­do­nan­ţa ca­re pre­ve­de con­stru­i­rea unui zid la fron­ti­e­ra cu Me­xi­cul, re­la­te­a­ză pre­sa ame­ri­ca­nă.

No­ul pre­şe­din­te a tran­smis că va lua mă­suri de re­du­ce­re a fon­du­ri­lor fe­de­ra­le pen­tru au­to­ri­tă­ţi­le sta­ta­le şi re­gi­o­na­le ca­re nu iau mă­suri fer­me de com­ba­te­re a imi­gra­ţi­ei. În re­pli­că, pre­şe­din­te­le Me­xi­cu­lui, Enri­que Peña Ni­e­to, a de­cla­rat că ţa­ra sa „nu va plă­ti pen­tru ni­ci­un zid“, sfi­dând afir­ma­ţi­i­le pre­şe­din­te­lui ame­ri­can, Do­nald Trump, ca­re a sus­ţi­nut că „în fi­nal, lu­cră­ri­le vor fi su­por­ta­te“de ace­as­tă ţa­ră, re­la­te­a­ză CNN.

Tot săp­tă­mâna tre­cu­tă, Trump a sem­nat or­di­nul exe­cu­tiv prin ca­re SUA se re­tra­ge din acor­dul de par­te­ne­riat tran­spa­ci­fic, ne­go­ciat de pre­de­ce­so­rul său, Ba­rack Oba­ma, scrie The Was­hin­gton Post. Pre­şe­din­te­le Sta­te­lor Uni­te a de­cla­rat că or­di­nul de re­tra­ge­re din TPP re­pre­zin­tă

„un lu­cru ma­re pen­tru an­ga­ja­ţii ame­ri­cani“. Do­nald Trump s-a pro­nun­ţat frec­vent împo­tri­va par­te­ne­ria­tu­lui tran­spa­ci­fic (TPP), ar­gu­men­tând că acest acord ar avan­ta­ja Chi­na din punct de ve­de­re eco­no­mic. Acor­dul de Par­te­ne­riat Tran­spa­ci­fic (TPP) a fost sem­nat în februarie 2016 de Sta­te­le Uni­te cu Aus­tra­lia, Bru­nei, Ca­na­da, Chi­le, Ja­po­nia, Ma­lai­e­zia, Me­xic, No­ua Ze­e­lan­dă, Pe­ru, Sin­ga­po­re şi Vi­et­nam. Acor­dul co­mer­cial tre­bu­ie ra­ti­fi­cat de fi­e­ca­re sem­na­tar pen­tru a in­tra în vi­goa­re. De­ci­zia de re­tra­ge­re din TPP es­te una mai de­gra­bă sim­bo­li­că, de­oa­re­ce acor­dul avea mici şan­se să fie apro­bat de Con­gres.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.