EUROBANK CAUTĂ UN „PARTENER STRATEGIC“

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Gru­pul elen Eurobank a an­ga­jat HSBC şi ban­ca ita­lia­nă de in­ves­ti­ţii Me­di­o­ban­ca pen­tru a aju­ta la iden­ti­fi­ca­rea unui „partener strategic“pen­tru sub­si­dia­ra ei din Ro­mânia, Ban­cpost, po­tri­vit unui sur­se ci­ta­te de Reu­ters. „Ţin­ta noas­tră es­te să fi­na­li­zăm între­gul pro­ces în ter­men de un an“, a spus sur­sa, fără a da de­ta­lii le­ga­te de ti­pul tran­zac­ţi­ei. Prin­ci­pa­le­le bănci din Gre­cia caută so­lu­ţii pen­tru a-şi re­du­ce ex­pu­ne­rea pe pi­e­ţe­le ex­ter­ne şi a-şi întări bu­si­nes­sul cen­tral, pe fon­dul înţe­le­ge­ri­lor cu cre­di­to­rii in­ter­na­ţi­o­na­li - FMI şi UE - pri­vind re­du­ce­rea ac­ti­ve­lor pe ca­re le de­ţin în zo­na bal­ca­ni­că. Ban­cpost, cu ac­ti­ve to­ta­le de 2,8 mi­liar­de eu­ro, are o re­ţea de 147 de su­cur­sa­le în Ro­mânia, una din­tre ce­le mai mari pi­e­ţe ex­ter­ne pen­tru Eurobank în afa­ra Gre­ci­ei. Eurobank, a treia ban­că din Gre­cia du­pă ac­ti­ve, es­te pre­zen­tă şi în Bul­ga­ria, Ser­bia şi Ci­pru. Ban­cpost se si­tua pe lo­cul 9 în Ro­mânia la fi­na­lul lui 2015, cu o co­tă de pia­ţă de 3%, în scă­de­re fa­ţă de 2014. La 9 luni în 2016, Ban­cpost avea ac­ti­ve to­ta­le de 11,1 mld. lei (2,46 mld. eu­ro), în creş­te­re cu 5,7%, iar pro­fi­tul ra­por­tat a fost de 31,4 mil. lei (6,9 mil. eu­ro).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.