SAINT-GOBAIN INVESTEŞTE 25 MIL. LEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Pro­du­că­to­rul fran­cez de ma­te­ria­le de con­struc­ţii Saint-Gobain are în plan o in­ves­ti­ţie de 25 de mi­li­oa­ne de lei pen­tru mo­der­ni­za­rea fa­bri­cii din co­mu­na Stroi­eş­ti, ju­de­ţul Su­ce­a­va, un­de pro­du­ce mor­ta­re us­ca­te. Bu­ge­tul de in­ves­ti­ţii vi­ze­a­ză mon­ta­rea unei in­sta­la­ţii de us­ca­re a ni­si­pu­lui, ca­re va con­tri­bui la creş­te­rea pro­duc­ţi­ei şi la efi­ci­en­ti­za­rea ac­ti­vi­tă­ţii.

Fa­bri­ca din co­mu­na su­ce­ve­a­nă Stroi­eş­ti a fost inau­gu­ra­tă în va­ra lui 2013, în ur­ma unei in­ves­ti­ţii de 7 mi­li­oa­ne de eu­ro. Gru­pul fran­cez Saint-Gobain reu­neş­te cinci com­pa­nii în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.