HOTĂRÂREA LUI TRUMP

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Preşedintele Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, Do­nald Trump, a con­ce­diat-o pe Sal­ly Ya­tes, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral in­te­ri­mar, pen­tru „refuzul de a pu­ne în apli­ca­re un or­din ju­ri­dic des­ti­nat să pro­te­je­ze ce­tă­ţe­nii Sta­te­lor

Uni­te ale Ame­ri­cii”, po­tri­vit Ca­sei Albă, ci­ta­tă de CNN. Trump a ho­tă­rât să in­ter­zi­că ac­ce­sul în SUA a ce­tă­ţe­ni­lor din şa­se sta­te ara­be, in­di­fe­rent da­că aceş­tia au du­blă ce­tă­ţe­nie. „(Ya­tes) a tră­dat De­par­ta­men­tul de Jus­ti­ţie”, se ara­tă în de­cla­ra­ţia de la

Ca­sa Albă. Ante­ri­or de­mi­te­rii, Ya­tes a tran­smis avo­ca­ţi­lor De­par­ta­men­tu­lui de Jus­ti­ţie să nu adu­că ar­gu­men­te le­ga­le pen­tru a apă­ra or­di­nul exe­cu­tiv al lui Trump în pri­vin­ţa imi­gran­ţi­lor şi re­fu­gia­ţi­lor. Admi­nis­tra­ţia Do­nald Trump a ce­rut şi de­mi­sia di­rec­to­ru­lui agen­ţi­ei po­li­ţi­ei de fron­ti­e­ră, Mark Mor­gan, în con­tex­tul in­ten­si­fi­că­rii mă­su­ri­lor de com­ba­te­re a imi­gra­ţi­ei.

În re­pli­că la decizia lui Trump, gu­ver­nul Olan­dei a anun­ţat că a de­cis înce­ta­rea dis­cu­ţi­i­lor cu

Sta­te­le Uni­te pe te­ma schim­bu­lui de in­for­ma­ţii des­pre pa­sa­ge­rii cur­se­lor ae­ri­e­ne, ca re­ac­ţie la mă­su­ri­le an­ti­i­mi­gra­ţie lua­te de Admi­nis­tra­ţia Do­nald Trump, re­la­te­a­ză si­te-ul agen­ţi­ei Reu­ters.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.