UNDĂ VERDE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Parlamentul Ma­rii Bri­ta­nii a apro­bat so­li­ci­ta­rea gu­ver­nu­lui The­re­sa May privind po­si­bi­li­ta­tea ac­ti­vă­rii Arti­co­lu­lui 50 al Tra­ta­tu­lui Li­sa­bo­na, ca­re pre­ve­de ie­şi­rea din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă.

În fa­voa­rea proi­ec­tu­lui de le­ge ca­re acor­dă gu­ver­nu­lui The­re­sa May po­si­bi­li­ta­tea de­clan­şă­rii pro­ce­du­rii Brexit au vo­tat 498 de par­la­men­tari, iar 114 s-au pro­nun­ţat împo­tri­vă, re­la­te­a­ză co­ti­dia­nul

The Te­le­graph. Pro­ce­du­ra ie­şi­rii Ma­rii Bri­ta­nii din UE va in­tra acum în ur­mă­toa­rea eta­pă, pre­mi­e­rul The­re­sa May ur­mând să pre­zin­te stra­te­gia de ne­go­ci­e­re în re­la­ţia cu Bru­xel­le­sul. Gu­ver­nul Ma­rii Bri­ta­nii a tran­smis săp­tă­mâna tre­cu­tă Par­la­men­tu­lui proi­ec­tul de le­ge ca­re va per­mi­te de­clan­şa­rea pro­ce­du­rii de ie­şi­re din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.