CRESC PREŢURILE ÎN ENERGIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Go­lul ră­mas în ur­ma re­tra­ge­rii a doi tra­deri cu pon­deri mari în pia­ţa de energie a atras ca un mag­net pro­du­că­tori şi spe­cu­la­tori de­o­po­tri­vă, ast­fel că preţurile au ur­cat la co­te ne­fi­resc de mari pen­tru o ţa­ră în ca­re ca­pa­ci­ta­tea de pro­duc­ţie este de cel pu­ţin do­uă ori mai mare de­cât con­su­mul, po­tri­vit Me­dia­fax. De la 150-200 de lei/MWh, în pri­me­le tran­zac­ţii ale anu­lui 2017 s-a ajuns la 650 de lei/MWh du­pă 20 ianuarie din mai mul­te cau­ze su­pra­pu­se. Pri­ma cau­ză a fost atin­ge­rea unui vârf is­to­ric al con­su­mu­lui din zi­le­le cu vis­col ex­trem (5-15 ianuarie), alte­le fi­ind anun­ţul că Tran­se­lec­tri­ca este abi­li­ta­tă in­clu­siv să li­mi­te­ze co­te­le unor con­su­ma­tori şi refuzul de a tri­mi­te elec­tri­ci­ta­te la ex­por­tul ce­rut ca aju­tor de ve­ci­nii bul­gari. S-a cre­at ast­fel o con­junc­tu­ră des­pre ca­re ope­ra­to­rii tra­di­ţi­o­na­li ca­re au reu­şit să-şi păs­tre­ze cal­mul spun că a fost mai mult emo­ţi­o­na­lă. A do­ua cau­ză este da­tă de ce­re­rea de in­tra­re în in­sol­ven­ţă a Tran­se­ner­go COM (tra­der cu pon­de­re sem­ni­fi­ca­ti­vă în pia­ţă), fapt ca­re – de­şi s-a gă­sit pe loc un înlo­cu­i­tor pen­tru fur­ni­za­rea de energie – a cre­at un gol, in­fla­mând ce­re­rea pe de pia­ţa spot.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.