OFERTĂ PUBLICĂ DE RĂSCUMPĂRARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Fran­klin Tem­ple­ton, ad­mi­nis­tra­to­rul Fon­du­lui Pro­pri­e­ta­tea (FP), vrea să lan­se­ze o ofertă publică de răscumpărare a până la 640 mi­li­oa­ne ac­ţi­uni pro­prii şi a a de­pus în acest sens o ce­re­re de avi­za­re la Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră, po­tri­vit ZF. Pa­che­tul ar însem­na 5,9% din ca­pi­ta­lul so­cial al Fon­du­lui, iar ofer­ta se va de­ru­la atât la BVB, cât şi pen­tru cer­ti­fi­ca­te­le de de­po­zit având su­port ac­ţi­uni ale fon­du­lui lis­ta­te la Lon­dra. Ofer­ta fa­ce par­te din cel de-al şap­te­lea pro­gram de răscumpărare, iar de­ta­li­i­le com­ple­te vor fi pu­bli­ca­te du­pă apro­ba­rea ASF, ca­re se es­ti­me­a­ză să fie pri­mi­tă în 10 zi­le lu­cră­toa­re. În con­di­ţi­i­le în ca­re pre­ţul unei ac­ţi­uni FP este de cir­ca 0,8 lei, va­loa­rea to­ta­lă a ofer­tei ar de­pă­şi 500 mi­li­oa­ne lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.