BAN­CA DE PE TE­LE­FON

Business Magazin (Romania) - - // I DEI DE AFACERI -

e la mi­cro­tran­za­cții între stu­de­nți până la tran­sfe­ru­ri­le ex­pați­lor că­tre fa­mi­li­i­le ca­re de­pind de ei sau împă­rți­rea no­tei de pla­tă între co­le­gi de bi­rou, am vă­zut, de atâtea ori, com­po­nen­ta so­cia­lă a aces­tor tran­za­cții și fri­cți­u­ni­le so­cia­le la ca­re aces­te tran­sfe­ruri pot du­ce. Prac­tic, atunci când vor­bim des­pre tran­sfe­ruri re­gu­la­te între pri­e­teni apro­piați sau fa­mi­lie, ine­vi­ta­bil ne re­fe­rim la mult mai mult de­cât plăți sau împru­mu­turi”, des­crie Mi­hai Ivașcu, fon­da­tor și CEO al Mo­ney­mail­me, fi­lo­so­fia din spa­te­le apli­cați­ei lan­sa­te în ur­mă cu no­uă luni.

Înca­dra­tă în nișa pro­du­se­lor Fi­nTe­ch, Mo­ney­mail­me este o apli­cație de tran­sfer in­ter­nați­o­nal de bani în va­lu­te di­fe­ri­te ce ofe­ră, în ace­lași timp, po­si­bi­li­ta­tea de co­mu­ni­ca­re între uti­li­za­tori prin text, au­dio și vi­deo; este de alt­fel pri­ma apli­cație din lu­me ce per­mi­te tran­sfer de bani în tim­pul unui apel vi­deo. Apli­cația asi­gu­ră re­a­li­za­rea de tran­za­cții fă­ră cos­turi între uti­li­za­tori, su­ma mi­ni­mă de tran­sfer fi­ind de 1 cent, lu­cru po­si­bil da­to­ri­tă sis­te­mu­lui de par­te­ne­ria­te cu in­sti­tuții fi­nan­cia­re au­to­ri­za­te la ni­vel glo­bal. Infras­truc­tu­ra teh­ni­că per­mi­te în pre­zent uti­li­za­rea aces­teia în 130 de țări și po­si­bi­li­ta­tea de a do­na cau­ze­lor din lis­ta in­clu­să în apli­cație, într-un mod ra­pid și fă­ră cos­turi su­pli­men­ta­re, po­tri­vit lui

DMi­hai Ivașcu. Du­pă no­uă luni de la lan­sa­re, Mo­ney­mail­me a ajuns la 100.000 de uti­li­za­tori, a pri­mit fi­na­nțări pri­va­te de 2,5 mi­li­oa­ne de eu­ro, iar acum este eva­lua­tă la apro­xi­ma­tiv 30 de mi­li­oa­ne de eu­ro, po­tri­vit an­tre­pre­no­ru­lui.

Mi­hai Ivașcu are 28 de ani și spu­ne că a avut me­reu un spi­rit an­tre­pre­no­rial; a încer­cat să cau­te noi me­to­de de a re­zol­va pro­ble­me so­cia­le sim­ple, mo­tiv pen­tru ca­re a stu­diat în ace­lași timp în Bu­cu­rești Re­lați­i­le Eco­no­mi­ce In­ter­nați­o­na­le, Di­plo­mația, dar și Ști­i­nțe­le Po­li­ti­ce. Du­pă do­uă li­ce­nțe și do­uă mas­te­re în ța­ră, a de­cis să me­ar­gă la un

MBA în străi­nă­ta­te, con­ti­nuat acum prin­tr-un doc­to­rat în Admi­nis­tra­rea Afa­ce­ri­lor în cadrul Uni­ver­si­tății din Mo­na­co, cu ac­ti­vi­tăți de cer­ce­ta­re la Har­vard, INSEEC Pa­ris și Lon­dra. Este și mem­bru al Si­li­con Val­ley Inno­va­ti­on Cen­ter, ab­sol­vent al

HIVE Glo­bal Le­a­ders Pro­gram la Har­vard și, re­cent, a fost ad­mis la do­uă pro­gra­me exe­cu­ti­ve or­ga­ni­za­te de Mas­sa­chu­set­ts Insti­tu­te of Te­chno­lo­gy (MIT), unul în Bos­ton, axat pe in­ter­net of thin­gs și altul în Bris­ba­ne, Aus­tra­lia pe Glo­bal Le­a­der­ship. Se au­to­des­crie drept un an­tre­pre­nor so­cial - a avut în ul­ti­mii ze­ce ani proi­ec­te mul­ti­ple, pe ca­re le-a gru­pat în fon­dul Ambra Ven­tu­res Mo­na­co. Aces­ta in­clu­de în pre­zent dez­vol­ta­re de sof­twa­re, ci­ber­se­cu­ri­ty, di­gi­tal me­dia, pu­blis­hing, presă,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.