AȘTEP­TĂ­RI­LE UNUI NOU-VENIT

Business Magazin (Romania) - - // AFACERI - De GEORGIANA CĂLIN

ÎNTR-UN CONTEXT NU TOCMAI FAVORABIL PEN­TRU INDUS­TRIA FARMA LO­CA­LĂ, ACCORD HEALTHCARE, DI­VI­ZIA INTERNAŢIONALĂ A GRU­PU­LUI INDIAN DE GENERICE INTAS, CU VÂNZĂRI DE PES­TE 3 MI­LI­OA­NE DE EU­RO ÎN PRI­MUL AN DE PREZENŢĂ PE PIA­ŢA LO­CA­LĂ, ÎŞI PROPUNE CA ÎN 3-5 ANI SĂ AJUN­GĂ LA O COTĂ DE PIA­ŢĂ DE 30% PE SEG­MEN­TUL DE MEDICAMENTE ONCOLOGICE, FELIE PE CA­RE O DEŢINE LA NI­VEL EUROPEAN.

axa claw­back este, pro­ba­bil, cea mai mare po­va­ră su­por­ta­tă de pro­fi­tul pro­du­că­to­ri­lor de medicamente. „Este o ta­xă im­pre­dic­ti­bi­lă, ca­re fa­ce me­di­ca­men­te­le să dis­pa­ră. Da, re­cu­nosc, mă spe­rie ace­as­tă ta­xă”, de­cla­ră Da­ni­el Bran, di­rec­to­rul ge­ne­ral al Accord Healthcare Ro­mânia. Li­de­rii in­dus­tri­ei au des­cris-o de-a lun­gul tim­pu­lui în nu­me­roa­se fe­luri pen­tru a ară­ta cât de mult îi afec­te­a­ză. La rândul său, exe­cu­ti­vul de la Accord Healthcare Ro­mânia ex­pli­că în pri­ma întâlni­re cu pre­sa lo­ca­lă vi­zi­u­nea sa asu­pra aces­tui mare im­pe­di­ment: „Să spu­nem că ai un ma­ga­zin ali­men­tar pen­tru ca­re îți plă­tești ab­so­lut toa­te ta­xe­le că­tre stat. Ima­gi­nea­ză-ți că la sfârși­tul zilei sta­tul vi­ne și îți mai ia încă 15% din vânzări. Pur și sim­plu, fă­ră să înțe­le­gi de ce și cum

T

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.