„AVEM ÎN ŢA­RA NOASTRĂ UN ME­DIU DE AFACERI SĂ­NĂ­TOS, CA­RE CREŞTE DE LA AN LA AN, DAR NU TRE­BU­IE SĂ UI­TĂM CĂ DEZ­VOL­TA­REA ECONOMICĂ ARE LE­GĂ­TU­RĂ CU CEILALŢI. ME­REU, CU CEILALŢI.”

Business Magazin (Romania) - - // AFACERI -

Avem în ța­ra noastră un me­diu de afaceri să­nă­tos, ca­re crește de la an la an, dar nu tre­bu­ie să ui­tăm că dez­vol­ta­rea economică are le­gă­tu­ră cu cei­la­lți. Me­reu, cu cei­la­lți. Fap­tul că mun­cim pen­tru cei­la­lți este echi­va­lent cu fap­tul că mun­cim pen­tru noi. In­di­fe­rent da­că lu­crăm în sec­to­rul de pro­du­cție, de vânzări sau de ser­vi­cii, noi fa­cem ce­va pen­tru cei din ju­rul nos­tru.

Cre­ăm un pro­dus, îl vin­dem, îl re­pa­răm și îl îmbu­nă­tățim. Tot ast­fel, fir­me­le sunt co­nști­en­te că și aju­to­rul pe ca­re îl ofe­ră, sub for­mă de spon­so­ri­zări, do­nații, aju­tor fi­nan­ciar, mun­că vo­lun­ta­ră etc., se va întoar­ce ca aju­to­ru­lui ofe­rit, fi­ind uti­li ce­lor­la­lți.

Poa­te că un res­pon­sa­bil CSR ar tre­bui să exis­te în or­ga­ni­gra­ma fi­e­că­rei com­pa­nii; ar însem­na că res­pec­ti­va or­ga­ni­zație con­fe­ră ac­ti­vi­tăți­lor de res­pon­sa­bi­li­ta­te so­cia­lă im­por­ta­nța cu­veni­tă și alo­că re­sur­se­le ne­ce­sa­re, ast­fel încât proi­ec­te­le să poa­tă fi pu­se în prac­ti­că, în lo­cul și la tim­pul po­tri­vit. De re­co­man­dat ar fi con­ti­nua­rea aces­tei bu­ne prac­tici, pe ter­men lung, pen­tru a păs­tra încre­de­rea co­mu­ni­tății, pen­tru a câști­ga ca­pi­tal de ima­gi­ne, dar mai ales pen­tru a schim­ba în bi­ne vi­eți­le unor oa­meni. Res­tul ți­ne doar de pu­te­rea exem­plu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.