VA­LOA­REA CON­TU­RU­RI­LOR CLA­RE

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT - De GEORGIANA CĂLIN

nul din­tre obi­ec­ti­ve­le me­le con­stan­te este să mă asi­gur că echi­pa mea crește pro­fe­si­o­nal într-o at­mos­fe­ră în ca­re mem­brii ei se simt în si­gu­ra­nță și încu­ra­jați să își ex­pri­me idei­le și să pro­pu­nă proi­ec­te noi”, spu­ne Ema Di­ea, he­ad of cor­po­ra­te com­mu­ni­ca­ti­on and bu­si­ness de­ve­lop­ment la Wi­e­ner Pri­vat­kli­nik (WPK), unul din­tre ce­le mai po­pu­la­re spi­ta­le aus­tri­e­ce. De­par­ta­men­tul pe ca­re îl con­du­ce are ro­lul de a pro­mo­va ac­ti­vi­ta­tea și com­pe­te­nțe­le me­di­ca­le ale spi­ta­lu­lui Wi­e­ner Pri­vat­kli­nik și ale ex­pe­rți­lor săi în rândul me­di­ci­lor și pu­bli­cu­lui aus­triac și in­ter­nați­o­nal. 40% din­tre pa­ci­e­nții spi­ta­lu­lui vi­e­nez sunt străini, iar 20% din­tre aceștia sunt ro­mâni; anul tre­cut, nu­mă­rul ro­mâni­lor ca­re au fost pa­ci­e­nți ai WPK a fost cu 40% mai mare de­cât în 2015. „Pen­tru ca un spi­tal pri­vat să ai­bă o re­pu­tație de spi­tal de top el tre­bu­ie să fie ca­pa­bil să atra­gă ex­pe­rți de eli­tă în echi­pe­le

Usa­le, iar acest lu­cru se întâmplă atunci când aceștia con­si­de­ră că spi­ta­lul le asi­gu­ră toa­tă infras­truc­tu­ra uma­nă, or­ga­ni­za­to­ri­că și teh­ni­că pen­tru a-și pro­fe­sa me­se­ria la un ni­vel înalt”, de­cla­ră ea. Adau­gă că „stan­dar­de­le de ca­li­ta­te stau la ba­za stra­te­gi­ei WPK”; exis­tă di­ver­se pro­ce­duri și mo­ni­to­ri­zări la ni­ve­lul fi­e­că­rui de­par­ta­ment, de la lu­cruri ca­re par mi­no­re - de pil­dă, pro­ce­du­ra de cu­răța­re a mâi­ni­lor, pen­tru per­so­na­lul me­di­cal - și până la ac­te­le me­di­ca­le com­ple­xe. „Acest lu­cru se fa­ce atât prin co­mu­ni­ca­re di­rec­tă, cât și prin iden­ti­fi­ca­rea par­te­ne­ri­lor lo­ca­li ca­pa­bi­li să su­sți­nă efor­tul de a de­ser­vi pa­ci­e­nții in­te­re­sați de so­luți­i­le me­di­ca­le ofe­ri­te în cadrul Wi­e­ner Pri­vat­kli­nik.” În plus, me­ni­rea unui sis­tem strict este de a se asi­gu­ra că re­du­ce la mi­ni­mum ris­cul greșe­li­lor în pro­ce­sul de îngri­ji­re a pa­ci­e­nți­lor. De ase­me­nea, pen­tru mo­ni­to­ri­za­rea ac­ti­vi­tății me­di­ci­lor la ni­ve­lul spi­ta­lu­lui exis­tă un con­si­liu ști­i­nți­fic con­sul­ta­tiv, for­mat din opt pro­fe­sori uni­ver­si­tari aus­tri­eci de la Fa­cul­ta­tea de Me­di­ci­nă a Uni­ver­si­tății din Vi­e­na, ca­re acți­o­nea­ză ca o echi­pă de au­dit în ac­ti­vi­ta­tea me­di­ca­lă și ști­i­nți­fi­că. „Ca ten­di­nță mai no­uă, ca­re se con­tu­re­a­ză de­ja de câți­va ani, mă aștept ca Wi­e­ner Pri­vat­klink să de­vi­nă una din­tre prin­ci­pa­le­le des­ti­nații de diag­nos­tic și tra­ta­ment pen­tru pa­ci­e­nții eu­ro­peni ca­re nu își gă­sesc so­luți­i­le me­di­ca­le în ță­ri­le lor”, mai spu­ne Ema Di­ea. Spi­ta­lul are o is­to­rie de 145 de ani și con­du­ce­rea mi­ze­a­ză pe tra­diție pen­tru a atra­ge mai mu­lți pa­ci­e­nți; este do­tat cu 145 de pa­turi, un bloc ope­ra­tor cu pa­tru să­li, ser­vi­cii de ima­gis­ti­că avan­sa­tă, fi­zi­o­te­ra­pie și re­cu­pe­ra­re me­di­ca­lă. WPK reu­nește no­uă cen­tre de com­pe­te­nță, cu ser­vi­cii de diag­nos­tic și tra­ta­ment de la me­di­ci­na car­di­o­vas­cu­la­ră, chi­rur­gia ner­vi­lor pe­ri­fe­rici, on­co­lo­gie, or­to­pe­die până la me­di­ci­nă spor­ti­vă, mi­cro­chi­rur­gie și chi­rur­gie plas­ti­că. În cadrul spi­ta­lu­lui lu­cre­a­ză cir­ca 30 de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.