ETTO­RE BU­GAT­TI

ITALIANUL, DES­CRIS CA UN GENIU EXCENTRIC, A CRE­AT MARCA DE MAŞINI CA­RE ÎI POARTĂ NU­ME­LE ŞI CA­RE ÎN PRE­ZENT SE AFLĂ ÎN PORTOFOLIUL GRU­PU­LUI VOL­KSWA­GEN. ACUM, SUNT PRO­DU­SE SUB MARCA BU­GAT­TI DOAR SERII LIMITATE DE MAŞINI SPORT.

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE / -

tto­re Bu­gat­ti s-a năs­cut în 1881 în Mi­la­no, într-o fa­mi­lie de ar­tiști. Ta­tăl său a fost un de­sig­ner de mo­bi­li­er și bi­ju­te­rii stil art no­u­ve­au. Fra­te­le său, Rem­bran­dt Bu­gat­ti, a fost un cu­nos­cut cre­a­tor de sculp­turi cu ani­ma­le, iar stră­bu­ni­cul său a fost ar­hi­tect și sculp­tor. Ta­len­tul ar­tis­tic s-a fă­cut si­mțit și în ca­zul lui Etto­re, ca­re s-a ară­tat pa­si­o­nat de do­me­ni­ul au­to­mo­bi­lis­tic.

Ca­ri­e­ra sa înce­pe de la 17 ani, când lu­cre­a­ză ca uce­nic la fa­bri­ca de bi­ci­cle­te și tri­ci­cle­te Pri­net­ti & Stuc­chi; reușește să con­stru­ias­că pri­mul său tri­ci­clu mo­to­ri­zat, pro­pul­sat de do­uă mo­toa­re, nu­mit Bu­gat­ti Ty­pe 1. Trei ani mai târziu, cu aju­tor fi­nan­ciar din par­tea ta­tă­lui său, con­stru­i­ește un al doi­lea pro­to­tip, ca­re atras de­o­po­tri­vă pri­vi­ri­le cu­ri­oși­lor de la Târgul Au­to de la Mi­la­no, dar și ad­mi­rația ba­ro­nu­lui de Di­e­tri­ch, ca­re con­du­cea o fa­bri­că de au­to­mo­bi­le în Alsa­cia, Fra­nța. Ba­ro­nul l-a an­ga­jat pe tână­rul Bu­gat­ti să con­stru­ias­că au­to­mo­bi­le sub marca De Di­e­tri­ch-Bu­gat­ti.

Italianul dez­vol­tă în Alsa­cia noi mo­de­le de au­to­mo­bi­le și par­ti­ci­pă la pri­me­le cur­se. În 1907 se că­să­to­rește cu Bar­ba­ra Ma­ria Gi­u­sep­pi­na Mas­cher­pa, cu ca­re a avut doi băi­eți și do­uă fe­te.

Lu­când pen­tru De Di­e­tri­ch, l-a cu­nos­cut pe Emi­le Mat­hias, cu ca­re s-a împri­e­te­nit, cei doi au înce­put să lu­cre­ze împreu­nă; par­te­ne­ria­tul a durat doar doi ani, apoi fi­e­ca­re a ales un alt drum. Bu­gat­ti a înfi­i­nțat în un cen­tru de cer­ce­ta­re la Stras­bo­urg, un­de a pro­du­se mai mul­te pro­to­ti­puri.

În 1909 a înfi­i­nțat pro­pria com­pa­nie, nu­mi­tă Au­to­mo­bi­les E. Bu­gat­ti, în orașul Mol­sheim, Alsa­cia, ca­re se afla atunci sub ocu­pație ger­ma­nă. El a pro­dus une­le din­tre ce­le mai ra­pi­de și ce­le mai lu­xoa­se mașini ale vre­mii, câști­gând mai mul­te pre­mii, prin­tre ca­re și Grand Prix-ul de la Mo­na­co.

Un punct de co­ti­tu­ră pen­tru Etto­re Bu­gat­ti l-a re­pre­zen­tat iz­buc­ni­rea pri­mu­lui răz­boi mon­dial; fa­mi­lia s-a mu­tat îna­poi la Mi­la­no, iar mai târziu la Pa­ris, un­de italianul dez­vol­tă un mo­tor cu opt ci­lin­dri și unul cu 16 ci­lin­dri, ambe­le proi­ec­ta­te pen­tru avi­oa­ne. Du­pă ter­mi­na­rea răz­boi­u­lui, Bu­gat­ti se mu­tă în Mol­sheim – de­venit te­ri­to­riu fran­cez – și își re­des­chi­de fa­bri­ca; con­ti­nuă să con­stru­ias­că mo­de­le sport, ca­re îi aduc vic­to­rii la Le Mans în 1920 și la Bres­cia în 1921. La înce­pu­tul ani­lor 1930 de­ma­re­a­ză pro­du­cția de mașini mo­to­ri­za­te pe și­ne echi­pa­te cu mo­toa­re Roya­le, iar pa­tru ani mai târziu pro­du­ce mo­de­lul Bu­gat­ti Ty­pe 57 – pri­mul ca­re uti­li­za un șa­siu con­ce­put de fi­ul său, Jean Bu­gat­ti. Mo­del ca­re avea să-i adu­că și moar­tea lui Jean, în ur­ma unui ac­ci­dent, în tim­pul unor tes­te.

În tim­pul ce­lui de-al doi­lea răz­boi mon­dial, fa­bri­ca de la Mol­sheim este dis­tru­să, iar Bu­gat­ti a fost ne­voit con­tru­ias­că altă uni­ta­te de pro­du­cție, în Le­val­lois. Italianul a fost un

E„CONSTRUIESC CE MAŞINI ÎMI PLAC MIE. DA­CĂ OA­ME­NII VOR SĂ LE CUMPERE, EI BI­NE, ASTA SE POA­TE ARANJA”

om ca­re a mar­cat isto­ria au­to­mo­bi­lis­mu­lui prin mași­ni­le sa­le, ele­gan­te, ra­pi­de și con­si­de­ra­te a fi con­tru­i­te fă­ră com­pro­mi­suri.

Era un aris­to­crat, ex­trem de încă­pățânat, de­loc dis­pus să-și re­cu­noas­că greșe­li­le, dar în ace­lași timp avea gri­jă de an­ga­jații săi. Etto­re Bu­gat­ti își plă­tea atât de bi­ne an­ga­jații încât di­fi­cul­tăți­le fi­nan­cia­re prin ca­re avea să tre­a­că afa­ce­rea sa erau adânci­te de refuzul de a re­du­ce nu­mă­rul lor sau de a le tăia din sa­la­rii.

Etto­re Bu­gat­ti a mu­rit pe 21 au­gust 1947 la Pa­ris. A lă­sat în ur­ma sa au­to­mo­bi­le re­cu­nos­cu­te pen­tru viteză și ex­tra­va­ga­nță, tra­diție con­ti­nua­tă și astă­zi. Ul­ti­mul mo­del Bu­gat­ti, Chi­ron, lan­sat anul tre­cut, este cea mai ra­pi­dă mași­nă din lu­me la oră ac­tua­lă, atin­gând 100 km/h în doar

2,5 se­cun­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.