PLĂMÂN REZIDENŢIAL

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Un proi­ect rezidenţial aflat în con­struc­ţie în ca­pi­ta­la Tai­wa­nu­lui, Tai­pei, îşi atra­ge cli­en­ţii cu pro­mi­si­u­nea unui ni­vel de po­lua­re scă­zut, clă­di­rea fi­ind ast­fel gândi­tă încât să ab­soar­bă di­o­xi­dul de car­bon din at­mos­fe­ră, scrie CNN. Proi­ec­tul Tao Zhu Yin Yuan, con­ce­put de ar­hi­tec­tul pa­ri­zian Vin­cent Cal­le­baut, se pre­zin­tă sub for­ma unui turn ră­su­cit, ca­re la mo­men­tul fi­na­li­ză­rii pre­vă­zu­te pen­tru lu­na sep­tem­brie a aces­tui an va fi aco­pe­rit de 23.000 de ar­bori şi ar­buş­ti. Ve­ge­ta­ţia de pe turn ar tre­bui să ab­soar­bă cir­ca 130 de to­ne de di­o­xid de car­bon pe an, cam cât pro­duc 27 de maşini în ace­la­şi in­ter­val. Pe lângă ve­ge­ta­ţia abun­den­tă, clă­di­rea re­zi­den­ţia­lă de 21 de eta­je va fi ast­fel con­stru­i­tă încât să le per­mi­tă lo­ca­ta­ri­lor să ai­bă un con­sum de energie re­dus, prin fo­lo­si­rea la maximum a lu­mi­nii şi a ae­ri­si­rii na­tu­ra­le. Clă­di­rea este pre­vă­zu­tă şi cu in­sta­la­ţie pen­tru re­ci­cla­rea apei de ploaie şi pa­no­uri so­la­re pe aco­pe­riş.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.