ARTĂ PE FUNDUL MĂRII

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii ar­tiş­ti îşi in­vi­tă pu­bli­cul să in­te­rac­ţi­o­ne­ze cu ope­re­le lor, alţii merg până într-aco­lo încât să îl in­vi­te în adâncuri da­că vrea să le va­dă lu­cră­ri­le. Cei ca­re vor să ad­mi­re ul­ti­ma ex­po­zi­ţie sem­na­tă de ar­tis­tul Do­ug Ait­ken au ne­voie de echi­pa­ment adec­vat pen­tru scu­fun­da­re, Under­wa­ter Pa­vi­li­ons aflându-se sub apă în apro­pi­e­re de in­su­la Ca­ta­li­na, în lar­gul coas­tei ca­li­for­ni­e­ne, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Sculp­tu­ri­le su­bac­va­ti­ce din ex­po­zi­ţie sunt uşor ac­ce­si­bi­le pu­bli­cu­lui ca­re nu tre­bu­ie să fie ex­pert în scu­fun­dări şi se pre­zin­tă sub for­ma a trei do­de­ca­e­dre con­stru­i­te din pa­no­uri pen­ta­go­na­le pre­vă­zu­te, la ex­te­ri­or sau in­te­ri­or, cu oglin­zi în ca­re se re­flec­tă cei ca­re ajung până la ele, de­ter­mi­nându-i să se gânde­as­că la im­pac­tul pe ca­re îl au oa­me­nii asu­pra mă­ri­lor şi oce­a­ne­lor, aşa cum şi-a do­rit ar­tis­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.