PRIMA MOȚIUNE DE CENZURĂ CU CA­RE S-A CONFRUNTAT GUVERNUL GRINDEANU A FOST RESPINSĂ ÎN PARLAMENT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR // POLITIC -

„Sub mas­ca res­pec­tă­rii unor de­ci­zii ale unor in­stan­ţe in­ter­ne sau in­ter­na­ţi­o­na­le, guvernul gi­rat de dom­nii Drag­nea şi Tă­ri­ce­a­nu lo­vesc în ce­ea ce înse­am­nă si­gu­ran­ţa ro­mâni­lor şi a in­te­re­se­lor lor le­gi­ti­me”, a sus­ţi­nut PNL, în mo­ţi­u­nea de cenzură in­ti­tu­la­tă „Guvernul Grindeanu – Guvernul Sfi­dă­rii Na­ţi­o­na­le. Nu le­ga­li­za­ţi fur­tul în Ro­mânia”, ci­ti­tă în plen de vi­ce­pre­şe­din­te­le Ca­me­rei, Că­tă­lin Pre­doiu. Pre­mi­e­rul

So­rin Grindeanu a de­cla­rat pe 5 fe­brua­rie că mo­ţi­u­nea de cenzură de­pu­să de opo­zi­ţie nu va tre­ce în Parlament, întru­cât PSD şi ALDE de­ţin o ma­jo­ri­ta­te so­li­dă în acest mo­ment. „Eu mă ba­zez şi guvernul se ba­ze­a­ză pe o ma­jo­ri­ta­te în Parlament. Am pri­mit vo­tul Co­mi­te­tu­lui Exe­cu­tiv Na­ţi­o­nal al

PSD în ur­mă cu do­uă zi­le, un vot de încre­de­re pen­tru noi ca şi gu­vern, ce­ea ce înse­am­nă că in­clu­siv vot în Parlament”, a apre­ciat pre­mi­e­rul Grindeanu. La vo­tul de mi­er­curi, mo­ţi­u­nea de cenzură a fost respinsă, în fa­voa­rea sa ex­pri­mându-se doar 161 de par­la­men­tari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.