CURTEA CONSTITUŢIONALĂ RESPINGE SESIZAREA CSM CU PRIVIRE LA ORDONANŢA DE URGENŢĂ 13/2007

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR // POLITIC -

Pre­şe­din­te­le Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le Va­ler Dor­nea­nu a de­cla­rat, mi­er­curi, că nu exis­tă un con­flict ju­ri­dic de na­tu­ră constituţională în pri­vin­ţa OUG 13 de mo­di­fi­ca­re a co­du­ri­lor pe­na­le şi că guvernul Grindeanu a ac­ţi­o­nat le­gal în sfe­ra lui de com­pe­ten­ţă.

„În si­tua­ţia de fapt noi am con­sta­tat că nu exis­tă un ase­me­nea con­flict nici între au­to­ri­ta­tea ju­de­că­to­re­as­că şi Gu­vern, nici între Parlament şi Gu­vern”, a de­cla­rat pre­şe­din­te­le CSM, Va­ler Dor­nea­nu, cu privire la sesizarea tran­smi­să CCR de pre­şe­din­te­le Ro­mâni­ei şi CSM ca exis­tând între pu­te­rea le­gis­la­ti­vă şi gu­vern pe de-o par­te, între CSM şi gu­vern.

Va­ler Dor­nea­nu a afir­mat că nu ori­ce con­flict din­tre au­to­ri­tă­ţi înde­pli­neş­te con­di­ţia unui con­flict ju­ri­dic de na­tu­ră constituţională. CCR a de­cis că nu exis­tă ni­ci­un con­flict între Parlament şi gu­vern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.