CÂT COSTĂ O RECLAMĂ ÎN SUPER BOWL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Age­nți­i­le de pu­bli­ci­ta­te plă­tesc un preț-re­cord pen­tru a di­fu­za o reclamă la Super Bowl, în con­tex­tul în ca­re pes­te o su­tă de mi­li­oa­ne de oa­meni ur­mă­resc me­ci­u­ri­le din Super Bowl și aproa­pe la fel de mu­lți ur­mă­resc re­cla­me­le, scrie pu­bli­cația For­bes. Ce­le mai re­cen­te ediții Super Bowl au fost ur­mă­ri­te de 110-115 mi­li­oa­ne de oa­meni, în acest an. În mod obișnu­it, re­cla­me­le în rețe­aua nați­o­na­lă în tim­pul unui emi­si­uni po­pu­la­re ar pu­tea cos­ta între 200.000 și 500.000 de do­lari pen­tru un spot de 30 de se­cun­de, ca­re ar ajun­ge la do­uă-șap­te mi­li­oa­ne de pri­vi­tori. Acest lu­cru înse­am­nă între opt și ze­ce ce­nți per pri­vi­tor. Mai mult, re­cla­me­le de la Super Bowl sunt pri­vi­te de mult mai mu­lți oa­meni în afa­ra ce­lor 30 de se­cun­de cât sunt di­fu­za­te. Po­tri­vit For­bes, în pre­zent, ma­jo­ri­ta­tea com­pa­ni­i­lor ca­re cum­pă­ră timp de emi­sie în ca­drul Super Bowl pun la ca­le o cam­pa­nie me­dia di­gi­ta­lă ca­re atra­ge mi­li­oa­ne de pri­vi­tori. De exem­plu, un vi­de­o­clip pu­bli­cat în 2016 pe Yo­uTu­be cu ti­tlul „Top 10 ce­le mai bu­ne re­cla­me Super Bowl 50” a strâns pes­te 7,5 mi­li­oa­ne de vi­zua­li­zări. Super Bowl-ul, în fot­ba­lul ame­ri­can pro­fe­si­o­nist, es­te me­ci­ul pen­tru cam­pi­o­nat al Li­gii Nați­o­na­le de Fot­bal (Na­ti­o­nal Foot­ball Le­a­gue - NFL).

PLĂ­TESC AGE­NȚI­I­LE DE PU­BLI­CI­TA­TE PEN­TRU A DI­FU­ZA O RECLAMĂ LA SUPER BOWL, ÎN CON­TEX­TUL ÎN CA­RE PES­TE 100 DE MI­LI­OA­NE DE OA­MENI UR­MĂ­RESC ME­CI­U­RI­LE RESPECTIVE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.