MAREA BRITANIE AR PU­TEA PIERDE TRANZACȚIILE ÎN EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Marea Britanie ris­că să piar­dă drep­tul de efec­tua­re a ope­ra­ţi­u­ni­lor de tran­zac­ţi­o­na­re în eu­ro în Lon­dra da­că nu va men­ţi­ne ju­ris­dic­ţia Cur­ţii de Jus­ti­ţie a Uni­u­nii Europene (CJUE) du­pă Brexit, aver­ti­ze­a­ză Mario Draghi, pre­şe­din­te­le Băncii Centrale Europene (BCE). Guvernul The­re­sa May a sem­na­lat că nu in­ten­ţi­o­na­e­ză să men­ţi­nă apar­te­nen­ţa la pia­ţa co­mu­ni­ta­ră du­pă ie­şi­rea din UE. Nu es­te clar da­că Lon­dra chiar in­ten­ţi­o­nea­ză acest lu­cru, însă fir­me­le de ser­vi­cii fi­nan­cia­re din dis­tric­tul Ci­ty of Lon­don in­sis­tă pen­tru men­ţi­ne­rea ope­ra­ţi­u­ni­lor de tran­zac­ţi­o­na­re în mo­ne­da eu­ro. Ban­ca Cen­tra­lă Eu­ro­pe­a­nă (BCE) va avea drept de­ci­zi­o­nal asu­pra pla­nu­lui de cre­a­re a unei fu­zi­uni între bur­sa lon­do­ne­ză Lon­don Stock Exchan­ge (LSE.L) şi bur­sa ger­ma­nă

Deut­sche Börse (DB1Gn.DE). Astfel, pla­nul, ca­re ar ur­ma să men­ţi­nă ope­ra­ţi­u­ni­le de tran­zac­ţi­o­na­re în eu­ro în Lon­dra în po­fi­da Brexit, ar pu­tea fi blo­cat de BCE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.