ANAF A ÎNCEPUT OFENSIVA ÎMPO­TRI­VA TRAFICULUI DE ȚIGARETE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

ANAF a de­clan­şat „Ope­ra­ţi­u­nea Scut 2017”, pen­tru com­ba­te­rea traficului ili­cit la fron­ti­e­re­le UE. Înce­pând cu da­ta de 5 fe­brua­rie 2017 s-au in­ten­si­fi­cat con­troa­le­le la fron­ti­e­ră, în tra­fic, pi­e­ţe, târguri şi oboa­re, în ve­de­rea eli­mi­nă­rii ţi­ga­re­te­lor pro­veni­te din tra­fic ili­cit. Prin­ci­pa­le­le pârghii de con­trol, pe lângã in­ten­si­fi­ca­rea con­tro­lu­lui la fron­ti­e­ră, vor fi ve­ri­fi­că­ri­le cu echi­pe ca­ni­ne şi con­troa­le­le efec­tua­te de echi­pe­le mo­bi­le ale Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le a Vă­mi­lor din ca­drul ANAF, re­ac­ti­va­te în lu­na ia­nua­rie 2017. În ca­drul aces­tei ope­ra­ţi­uni, Di­rec­ţia Ge­ne­ra­lă a Vă­mi­lor va be­ne­fi­cia şi de spri­ji­nul Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le Anti­frau­dã Fis­ca­lă şi al Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral al Po­li­ţi­ei de Fron­ti­e­rã. Com­ba­te­rea traficului ili­cit cu ţi­ga­re­te re­pre­zin­tã o pri­o­ri­ta­te a ANAF, ţin­ta fi­ind re­du­ce­rea traficului ili­cit cu ţi­ga­re­te pânã la ni­ve­lul me­di­ei din ca­drul UE, se ara­tă în co­mu­ni­ca­tul Fis­cu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.