LEGEA CONVERSIEI CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEȚIENI, NECONSTITUȚIONALĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Pre­şe­din­te­le CCR Va­ler Dor­nea­nu a anun­ţat că legea ca­re ar fi per­mis per­soa­ne­lor cu credite în franci el­ve­ţi­eni să-şi con­ver­tes­că în lei da­to­ria la banci, a fost de­cla­ra­tă ne­con­sti­tu­ţi­o­na­lă de­oa­re­ce încal­că prin­ci­pi­ul bi­ca­me­ra­lis­mu­lui. Nu se poa­te fa­ce con­ver­sie la da­ta la ca­re s-a luat cre­di­tul. „So­luția la da­ta închei­e­rii con­trac­te­lor e greși­tă. Prin­ci­pa­lul mo­tiv pe ca­re am res­pins ace­as­tă le­ge e încăl­ca­rea prin­ci­pi­u­lui bi­ca­me­ra­lis­mu­lui”, a anun­ţat Dor­nea­nu. Po­tri­vit preşedintelui CCR, Va­ler Dor­nea­nu, Curtea Constituţională a ad­mis ex­cep­ţia de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te şi a sta­bi­lit că legea es­te ne­con­sti­tu­ţi­o­na­lă cel pu­ţin din do­uă mari mo­ti­ve. Pri­mul mo­tiv men­ţi­o­nat de Dor­nea­nu ţi­ne de „încăl­ca­rea gra­vă a prin­ci­pi­u­lui bi­ca­me­ra­lis­mu­lui” în sen­sul că între pro­pu­ne­rea le­gis­la­ti­vă ca­re a început la Se­nat şi până la ac­tul adop­tat de ca­me­ra de­ci­zi­o­na­lă exis­tă o di­fe­ren­ţă sub­stan­ţia­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.