PEN­TRU CREȘTEREA TRANSPARENȚEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le, Admi­nis­tra­ţi­ei Pu­bli­ce şi Fon­du­ri­lor Europene, prin

Au­to­ri­ta­tea de Management pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­ţi­o­nal Ca­pa­ci­ta­te Admi­nis­tra­ti­vă (AM POCA), des­chi­de o no­uă li­nie de fi­nan­ţa­re, cu un bu­get alo­cat de 40.000.000 de lei. Pot ob­ţi­ne fi­nan­ţa­re in­sti­tu­ţi­i­le pu­bli­ce. Pen­tru proi­ec­te­le ce ur­me­a­ză a fi de­pu­se în ca­drul aces­tei ce­reri de proi­ec­te es­te alo­ca­tă o su­mă de apro­xi­ma­tiv 40.000.000 de lei. Proi­ec­te­le ce vor fi fi­nan­ţa­te vor con­tri­bui la re­zul­ta­te pre­cum: apli­ca­re uni­ta­ră a nor­me­lor, me­ca­nis­me­lor şi pro­ce­du­ri­lor în ma­te­rie de eti­că şi in­te­gri­ta­te în au­to­ri­tă­ţi­le şi in­sti­tu­ţi­i­le pu­bli­ce; grad cres­cut de im­ple­men­ta­re a mă­su­ri­lor re­fe­ri­toa­re la pre­veni­rea co­rup­ţi­ei şi a in­di­ca­to­ri­lor de eva­lua­re în au­to­ri­tă­ţi­le şi in­sti­tu­ţi­i­le pu­bli­ce; grad cres­cut de con­şti­en­ti­za­re a co­rup­ţi­ei atât în rândul ce­tă­ţe­ni­lor, cât şi al per­so­na­lu­lui din ad­mi­nis­tra­ţia pu­bli­că. Ter­me­nul li­mi­tă de de­pu­ne­re a fi­şe­lor de proi­ect, în ca­drul aces­tei ce­reri de proi­ec­te, es­te 20 fe­brua­rie 2017. Pro­gra­mul fi­nan­ţe­a­ză proi­ec­te ale admi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce ca­re ur­mă­resc cre­a­rea unei ad­mi­nis­tra­ţii mo­der­ne, efi­ci­en­te, ser­vi­cii pu­bli­ce com­pe­ti­ti­ve, in­ves­ti­ţii şi re­gle­men­tări de ca­li­ta­te, pro­ce­duri cla­re, sim­ple şi pre­dic­ti­bi­le de func­ţi­o­na­re şi pro­fe­si­o­na­li­za­rea func­ţi­o­na­ri­lor pu­blici, con­tri­bu­ind astfel la im­ple­men­ta­rea mă­su­ri­lor de re­for­mă şi la atin­ge­rea obi­ec­ti­ve­lor Stra­te­gi­ei Eu­ro­pa 2020.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.