GIRUL PARLAMENTULUI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Bu­ge­tul pen­tru anul 2017 a fost adop­tat săp­tă­mâna tre­cu­tă, du­pă vo­tul dat în şe­din­ţa de plen a ce­lor do­uă Ca­me­re. Ra­por­tul de vo­turi a fost de

208 vo­turi pen­tru şi 105 împo­tri­vă. So­rin Grindeanu a sus­ţi­nut, în discursul sus­ţi­nut du­pă vot, că bu­ge­tul se înca­dre­ză în ţin­ta de de­fi­cit de 3% şi că ar fi vrut ca aces­ta să fie adop­tat mai de­vre­me. Ală­turi de bu­get, a fost vo­ta­tă şi legea asi­gu­ră­ri­lor so­cia­le, cu 208 vo­turi pen­tru şi 107 împo­tri­vă. Se­na­to­rii şi de­pu­ta­ţii au vo­tat Bu­ge­tul pen­tru anul 2017. Legea a fost adop­ta­tă cu

208 vo­turi pen­tru şi 105 împo­tri­vă. La fi­na­lul se­si­u­nii de vot, pre­mi­e­rul

So­rin Grindeanu a de­cla­rat că bu­ge­tul es­te unul echi­li­brat, ca­re se men­ţi­ne în ţin­ta de de­fi­cit de

3%. De ase­me­nea, el a pre­ci­zat şi că acest proi­ect es­te me­nit să dea un sem­nal de sta­bi­li­ta­te in­ves­ti­to­ri­lor, având în ve­de­re că pen­tru in­ves­ti­ţii a fost alo­cat un plus de 10 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.