CEL MAI BUN AN PEN­TRU COMERȚ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Co­mer­ţul mo­dern, un seg­ment ca­re do­mi­nă vânză­ri­le din Eu­ro­pa Cen­tra­lă, a cres­cut anul tre­cut până la 117 mld. eu­ro în re­gi­u­ne, ara­tă un stu­diu al com­pa­ni­ei de cer­ce­ta­re PMR, ca­re no­te­a­ză că 2016 a fost al doi­lea cel mai bun an ca ritm de creş­te­re din ul­ti­mii cinci ani. „Stag­na­rea pi­e­ţei de co­merţ mo­dern pa­re să se fi ter­mi­nat şi asis­tăm la creş­teri con­stan­te în anii ca­re ur­me­a­ză, creş­teri ca­re vor du­ce pia­ţa la 145,8 mi­liar­de de eu­ro până în 2021. Pi­e­ţe­le din Ro­mânia şi Bul­ga­ria, ca­re sunt şi ce­le mai pu­ţin dez­vol­ta­te, vor înre­gis­tra cel mai pu­ter­nic ritm de creş­te­re în anii ca­re vin”, no­te­a­ză ana­liş­tii de la PMR, într-un ra­port ca­re ana­li­ze­a­ză atât struc­tu­ra pi­e­ţe­lor de re­tail din Po­lo­nia, Ro­mânia, Ce­hia, Unga­ria, Bul­ga­ria şi Slo­va­cia, cât şi di­men­si­u­nea lor. Cea mai ma­re pia­ţă din re­gi­u­ne es­te Po­lo­nia, ca­re adu­nă pes­te ju­mă­ta­te din vânzări, în timp ce cea mai mi­că es­te pia­ţa bul­ga­ră, cu o co­tă de 5% în to­tal. Ro­mânia se află pe lo­cul doi ca şi co­tă de pia­ţă (13%), de­van­sând Ce­hia şi Unga­ria. Ro­mânia are cinci mi­liar­dari în eu­ro în co­mer­ţul mo­dern cu do­mi­nan­tă ali­men­ta­ră - Kau­fland, Car­re­fo­ur, Li­dl, Au­chan şi Me­tro Cash & Car­ry. Prima com­pa­nie din co­merţ ca­re a atins acest prag a fost Me­tro Cash & Car­ry în 2004, ur­ma­tă în 2008 de Car­re­fo­ur şi doi ani mai târziu de Kau­fland.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.