PARIUL STRĂIN PE TURISMUL LOCAL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Șa­se ho­te­luri vor fi des­chi­se în acest an sub bran­duri in­ter­na­ţi­o­na­le, cel mai ac­tiv ju­că­tor fi­ind lan­ţul ame­ri­can Hil­ton, ca­re şi-a asi­gu­rat pa­tru din ce­le şa­se inau­gu­rări din 2017, ara­tă o analiză a ZF pe ba­za da­te­lor fur­ni­za­te de com­pa­nia de con­sul­tan­ţă în do­me­ni­ul os­pi­ta­li­tă­ţii Fi­ves­tar Hos­pi­ta­li­ty. Hamp­ton by Hil­ton la Ia­şi, Hil­ton Gar­den Inn în Bu­cu­reş­ti, Do­u­bleTree by Hil­ton în Ploi­eş­ti şi Cluj, ibis Sty­les în Arad şi Mer­cu­re în Bu­cu­reş­ti sunt ce­le şa­se ho­te­luri des­chi­se în acest an. Inves­ti­ţi­i­le to­ta­le în aces­te ho­te­luri ajung la 40-50 de mi­li­oa­ne de eu­ro şi sunt fă­cu­te în marea lor ma­jo­ri­ta­te de an­tre­pre­nori lo­ca­li. Lan­ţu­ri­le in­ter­na­ţi­o­na­le au vă­zut po­ten­ţia­lul de dez­vol­ta­re pe pia­ţa lo­ca­lă oda­tă cu creş­te­rea eco­no­mi­că din ul­ti­mii ani, a nu­mă­ru­lui de tu­riş­ti străini, dar şi a gra­du­lui mic de afi­li­e­re, de doar 7% fa­ţă de 22% me­dia eu­ro­pe­a­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.