ALPLA A CUMPĂRAT O FABRICĂ ÎN BRAȘOV

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

ALPLA, li­der mon­dial în do­me­ni­ul am­ba­la­je­lor de plas­tic, cu afaceri de 3,2 mld. eu­ro la ni­vel glo­bal, a cumpărat com­pa­nia Star East

Pet, cu se­di­ul în

Bra­şov, spe­cia­li­za­tă în pro­duc­ţia de pre­for­me din PET pen­tru bău­turi, ali­men­te şi pro­du­se nea­li­men­ta­re. Va­loa­rea tran­zac­ţi­ei sem­na­te la înce­pu­tul aces­tui an nu a fost fă­cu­tă pu­bli­că. Ea poa­te fi însă es­ti­ma­tă la pes­te 10 mil. eu­ro, po­tri­vit sur­se­lor ZF. „Închei­e­rea tran­zac­ţi­ei es­te pre­vă­zu­tă pen­tru mij­lo­cul anu­lui 2017, în funcţie de au­to­ri­za­ţi­i­le le­ga­le şi in­dus­tria­le ne­ce­sa­re, emi­se de au­to­ri­tă­ţi­le abi­li­ta­te”, spun ofi­cia­lii de la ALPLA. În 2015, ul­ti­mul an pen­tru ca­re exis­tă da­te pu­bli­ce, Star East Pet ra­por­ta o ci­fră de afaceri de 129 mil. lei şi un pro­fit net de 3,4 mil. lei, la 69 de an­ga­ja­ţi, po­tri­vit da­te­lor de la Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe. ALPLA es­te pre­zen­tă cu 160 de fa­brici în 43 de ţări şi are se­di­ul în Aus­tria. Gi­gan­tul era de­ja pre­zent şi în Ro­mânia prin fir­ma ALPLA Plas­tic din Bu­cu­reş­ti, cu afaceri de 26 mil. lei în 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.