BRE­XI­TUL ÎN MA­RA­MU­REȘ CUM S-AU ATAȘAT DOI EN­GLE­ZI DE TRA­DI­ŢIA RO­MÂNI­LOR

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT - De FLORIN CAŞOTĂ

ÎN NORDUL TRANSILVANIEI, ÎN SATUL BREB, O FAMILIE DE BRITANICI A PUS PE ROATE O PENSIUNE UNDE INVITĂ, DEOPOTRIVĂ, ROMÂNI ŞI STRĂINI SĂ EXPERIMENTEZE STILUL DE VIAŢĂ TRADIŢIONAL AL MARAMUREŞENILOR.

ri­ta­ni­cii nu-și pu­se­se­ră în min­te să po­po­se­as­că prea mult în Ro­mânia, ci au des­co­pe­rit-o că­lă­to­rind prin Bal­cani timp de șap­te luni într-o du­bă ame­ri­ca­nă. Nu erau mu­lțu­miți de viața pe ca­re o du­ce­au în Anglia, așa că au ho­tă­rât să că­lă­to­re­as­că și să des­co­pe­re lu­mea. „Am vrut să ne schim­băm viața. Ne-am scos co­pi­ii de la școa­lă (de 11, 7 și 6 ani), am cumpărat o du­bă ame­ri­ca­nă și am de­cis să că­lă­to­rim și să cum­pă­răm pro­pri­e­tăți în țări străi­ne”, spu­ne Pe­ne­lo­pe Rid­gley.

Rid­gley vor­bește re­pe­de și din când în când mai stre­coa­ră un cu­vânt ro­mânesc („bi­ne”) sau o ex­pre­sie („îmi pa­re rău”) în discursul ei, iar la in­ter­va­le de timp îmi me­nți­o­nea­ză nu­me­le de par­că ar vrea să se asi­gu­re că o as­cult.

Că­lă­to­ria lui Pe­ne­lo­pe și Dun­can Rid­gley și a co­pi­i­lor lor a început în Sri Lan­ka, unde au cumpărat o ca­să pe pla­jă, apoi au mers în Egipt, unde

Bau achi­ziți­o­nat și aco­lo te­ren, pe ca­re au con­stru­it o ca­să, dar și mai mul­te gră­dini cu măs­lini și smo­chini. În toam­na anu­lui 2004 au cumpărat prima bu­ca­tă de pă­mânt în Ro­mânia, în satul Pește­ra, ju­dețul Brașov. Tot atunci au in­ves­tit și într-o pro­pri­e­ta­te pe o in­su­lă din Croația.

A do­ua zi de Cră­ci­un, în 2004, un cu­tre­mur de 9,1 de gra­de pe sca­ra Ri­chter a avut loc în Oce­a­nul Indian; s-a pro­dus un tsu­na­mi în ur­ma că­ru­ia pes­te 200.000 de oa­meni au mu­rit, din­tre ca­re pes­te 35.000 în Sri Lan­ka. Bri­ta­ni­cii se aflau în ca­sa lor de pe pla­jă în zi­ua ace­ea, dar au scă­pat cu viață. „Am ple­cat din Sri Lan­ka fă­ră bani, fă­ră ac­te, doar cu hai­ne­le de pe noi și nu știam ce să fa­cem. Am de­cis să ne întoar­cem în Egipt pen­tru a ne re­ve­ni și am trăit aco­lo pen­tru șa­se luni.” Apoi au mers în Croația și au dat dru­mul afa­ce­rii, du­pă ca­re, în 2007, au vrut să pu­nă pe pi­ci­oa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.