6,6 MI­LI­OA­NE DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - // I NTERVIU -

Julius Meinl din ce­le 70 pe ca­re es­te pre­zent bran­dul. Și Ro­mânia fa­ce par­te din gru­pul res­trâns de țări unde es­te lan­sa­tă ino­vația Julius Meinl - Christina Meinl spu­nând că piața lo­ca­lă es­te una foar­te im­por­tan­tă pen­tru afa­ce­rea fa­mi­li­ei Meinl.

Christina Meinl con­su­mă mai mult de ze­ce cești de ca­fea pe zi și spu­ne că nu are un mod de pre­pa­ra­re pre­fe­rat. „Nu vre­au să be­au ace­lași vin zil­nic, să mânânc ace­lași lu­cru zil­nic și nu vre­au să gust ace­e­ași ca­fea zil­nic. Sunt atât de mul­te fe­luri în ca­re poți să pre­pari o ca­fea, încât îmi pla­ce să o aleg în fun­cție de ce simt că vre­au să be­au în acel mo­ment. (...) Mă fas­ci­nea­ză toa­te aces­te fe­luri de pre­pa­ra­re a ca­fe­lei, fap­tul că nu exis­tă un sin­gur gust al ca­fe­lei, ci mai mul­te. Am de­gus­tat o ca­fea și a fost ca și cum aș fi mâncat un stru­gu­re.” Moște­ni­toa­rea im­pe­ri­u­lui Meinl știe tot ce se întâmplă în in­dus­tria ca­fe­lei la ni­vel mon­dial, mer­ge la toa­te târgu­ri­le im­por­tan­te ale ca­fe­lei; în apri­lie, de pil­dă, va mer­ge la târgul din Se­at­tle (SUA).

Di­re­cția în ca­re vor mer­ge în ur­mă­to­rii ani piața ca­fe­lei și ce­le­lal­te in­dus­trii es­te de­ter­mi­na­tă de ge­ne­rația Mil­len­nials, po­tri­vit Chris­ti­nei

Meinl. „Ge­ne­rația Mil­len­nials vrea ca pro­du­sul pe ca­re îl con­su­mă să ai­bă în spa­te o po­ves­te, să fie un brand de familie, vrea să afle tra­sa­bi­li­ta­tea pro­du­su­lui și toa­te aces­te lu­cruri să fie tran­spa­ren­te. Es­te ge­ne­rația Mil­len­nials la fel pes­te tot în lu­me? Răs­pun­sul es­te da și asta da­to­ri­tă so­cial me­dia, a te­le­foa­ne­lor in­te­li­gen­te. Oa­me­nii de­vin ase­mă­nă­tori, po­vești­le sunt dis­tri­bu­i­te în so­cial me­dia. Sun­tem pre­dis­puși să ne pla­că ce le pla­ce și pri­e­te­ni­lor noștri.” Christina Meinl mai spu­ne și că clasa de mijloc a con­su­ma­to­ri­lor de ca­fea înce­pe să dis­pa­ră. „Oa­me­nii vor să ai­bă pro­du­se cât mai bu­ne, pre­mi­um, dar va exista întotdeauna o clasă de consumatori ca­re se ui­tă la preț. Clasa de consumatori de mijloc es­te tot mai mi­că”, a con­chis ea. re­pre­zin­tă va­loa­rea la ca­re sunt es­ti­ma­te afa­ce­ri­le din Ro­mânia ale Julius Meinl

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.