DE LA ANALIZ LA AC IUNE

Business Magazin (Romania) - - // TEHNOLOGIE - De BOGDAN ANGHELUŢĂ

ta­rTe­ch Te­am s-a for­mat la fi­na­lul anu­lui tre­cut în ur­ma fu­zi­u­nii din­tre Class IT Out­so­ur­cing, fir­mă spe­cia­li­za­tă în fur­ni­za­rea de ser­vi­cii pen­tru ex­ter­na­li­za­rea pro­ce­se­lor IT, și Class IT Har­dwa­re. Tre­ce­rea la bran­dul Sta­rTe­ch Te­am fa­ce par­te din stra­te­gia de dez­vol­ta­re a com­pa­ni­ei, ace­as­ta di­ver­si­fi­cându-și por­to­fo­li­ul cu noi ser­vi­cii, in­clu­siv de in­te­gra­re de so­luții IT. Class IT și-a du­blat an de an ci­fra de afaceri până în 2008, iar apoi a con­ti­nuat să înre­gis­tre­ze o crește­re anua­lă de apro­xi­ma­tiv 30-40%,

Sa­tin­gând 4,5 mi­li­oa­ne de eu­ro anul tre­cut ca ur­ma­re a proi­ec­te­lor de­ru­la­te. „Lu­mea în ca­re trăim se schim­bă în mod ra­di­cal, exis­tă un sin­gur nu­mi­tor co­mun: teh­no­lo­gia. Da­că ne ui­tăm pe in­dus­trii, ve­dem că pro­du­cția se schim­bă dra­ma­tic, ce ve­dem astă­zi la Da­cia cu su­te sau mii de mun­ci­tori se schim­bă. Da­că te uiți la fa­bri­ca Tes­la, pe de altă par­te, sunt mii de ro­boți și câți­va oa­meni ca­re su­per­vi­ze­a­ză. Zo­na asta de au­to­ma­ti­zări, de ro­boți in­dus­tria­li va schim­ba pro­du­cția. Tran­spor­tu­ri­le se schim­bă și ele dra­ma­tic, dis­tri­buția la fel; aco­lo schim­bă­ri­le sunt con­cu­ren­te, pen­tru că vor­bim de elec­tric sau pro­pul­sie, vor­bim de au­to­no­mie, vor­bim pur și sim­plu de schim­ba­rea fun­cți­ei mași­nii. Nu mai de­vi­ne un ele­ment de sta­tut, ci o altă zo­nă de en­ter­tain­ment”, spu­ne Bogdan Tu­dor.

El vor­bește de tot ce­ea ce înse­am­nă tehnologie, ex­pli­când că pu­te­rea mași­ni­lor de astă­zi nu înse­am­nă fo­rță bru­tă, ci mai cu­rând in­te­li­ge­nță. „Înse­am­nă mo­dul în ca­re fo­lo­sesc da­te­le pe ca­re le au, pen­tru că ten­di­nța era big da­ta în ur­mă cu doi-trei ani; apoi a fost bu­si­ness ana­ly­sis; acum

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.