CI­TY POINT / NEW POINT

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT -

Com­pa­ni­i­le is­ra­e­li­e­ne Shi­kun & Bi­nui şi Red Sea Group au dez­vol­tat ansam­blul re­zi­de­nțial Ci­ty Point si­tuat în zo­na Aviați­ei. Prima fa­za a proi­ec­tu­lui cu­prin­de pa­tru clă­diri, con­stru­i­te în 2014, 2015, 2016, iar ul­ti­mul are ter­men de fi­na­li­za­re 2017. Proi­ec­tul reu­neş­te 213 apar­ta­men­te, dar com­pa­nia vrea să ajun­gă la un to­tal de 2.500 de apar­ta­men­te, în con­di­ţi­i­le în ca­re dis­pu­ne de un te­ren de 100.000 mp, în spa­te­le Di­rec­ţi­ei Re­gim Per­mi­se de Con­du­ce­re şi Înma­tri­cu­la­re a Ve­hi­cu­le­lor (DRPCIV) din Ca­pi­ta­lă. De ase­me­nea, is­ra­e­li­e­nii au de gând să ri­di­ce în ur­mă­to­rii ani pes­te 3.500 de apar­ta­men­te, în Pi­pe­ra, cât şi în cen­tru sau în zo­na de est a ora­şu­lui. Proi­ec­tul re­zi­de­nțial New Point, din zo­na Pi­pe­ra, va avea 1.000 de apar­ta­men­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.