MÂNCAREA EROI­LOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii sunt pa­si­o­na­ţi de uni­for­me mi­li­ta­re, alţii de ar­me, iar alţii sunt mai de­gra­bă in­te­re­sa­ţi de ce mâncau sol­da­ţii de altă­da­tă. Un astfel de te­me­rar es­te ame­ri­ca­nul Ste­ven Tho­mas, ca­re co­lec­ţi­o­nea­ză, dar şi tes­te­a­ză ra­ţii mi­li­ta­re, dor­nic să mă­nânce ce­ea ce mâncau şi eroii lui, scrie Fi­nan­cial Ti­mes.

Aces­ta a prins gust de ali­men­te pen­tru ar­ma­tă din co­pi­lă­rie, iar la ma­tu­ri­ta­te a început să cau­te in­for­ma­ţii des­pre ce mâncau mi­li­ta­rii în tre­cut şi chiar să achi­zi­ţi­o­ne­ze ra­ţii mi­li­ta­re pe ca­re se fil­ma des­chi­zându-le şi chiar gus­tând din ele, du­pă ca­re încăr­ca fil­mu­le­ţe­le pe Yo­uTu­be. Atunci, spu­ne Tho­mas, şi-a dat se­a­ma că une­le ali­men­te re­zis­tă foar­te bi­ne tre­ce­rii tim­pu­lui. Prin­tre ce­le ca­re l-au im­pre­si­o­nat se nu­mă­ră un fur­sec cu ci­o­co­la­tă din ce­le dis­tri­bu­i­te sol­da­ţi­lor ame­ri­cani par­ti­ci­pan­ţi la Răz­boi­ul Co­re­ei în 1951, un hot-dog din 1982 ori ca­fea in­stant din Cel de-Al Doi­lea Răz­boi Mon­dial. Re­cor­dul de ve­chi­me îl de­ţi­ne însă un pes­met ma­ri­nă­resc din 1863 des­ti­nat com­ba­tan­ţi­lor din Răz­boi­ul de Se­ce­si­u­ne din SUA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.