De­sig­ne­rul și ar­hi­tec­tul Di­e­go Re­vol­lo a por­nit de la o zo­nă de­ja ame­na­ja­tă a spați­u­lui și a crei­o­nat am­bi­en­ta­rea în ju­rul nua­nțe­lor de bor­do.

Des­co­pe­ră în tu­mul­tu­o­sul São Pau­lo o oa­ză de bun-gust, în cu­lori vi­bran­te și cu șarm re­tro sub­til. Cu­loa­rea bur­gun­dy, în con­trast cu nua­nțe lu­mi­noa­se, și ese­nțe­le lem­nu­lui exo­tic com­ple­te­a­ză un ca­dru cu per­so­na­li­ta­te, ce ema­nă ele­ga­nță.

Casa Lux - - Sumar - TEXT: LUCIAN DOBRACA FOTO: ALAIN BRUGIER

DE­SIG­NE­RUL: Cu lumină din abun­de­nță, cu un design cur­siv, ală­turi de o bo­ga­tă pa­le­tă de cu­lori, am cău­tat ca­lea spre un de­cor șic contemporan, în ca­re fru­mu­sețea să-și dez­vă­lu­ie cât mai mul­te fațe­te.

Apar­ta­men­tul a ajuns pe mâi­ni­le de­sig­ne­ru­lui Di­e­go Re­vol­lo cu o zo­nă de­ja ame­na­ja­tă. Ca­me­ra pre­vă­zu­tă pen­tru vi­zi­o­na­rea fil­me­lor și a spec­ta­co­le­lor TV avea un ca­dru în cu­loa­rea bur­gun­dy și aces­ta a de­venit un lait­mo­tiv pen­tru între­gul apartament. Nua­nțe­le viși­nii, gre­na, bor­do, în vo­gă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, au dat to­nul, în con­trast cu alb, pen­tru o ma­re par­te a fi­ni­sa­je­lor. În afa­ra aces­tei im­pu­neri cro­ma­ti­ce, de­sig­ne­rul și-a pus am­pren­ta per­so­na­lă prin trei ca­te­go­rii de in­ter­venții: un mix de sti­luri pen­tru mo­bi­li­er in­spi­rat de mo­da ani­lor ’60 și ’70,

o spo­ri­re a ilu­mi­nă­rii na­tu­ra­le prin nua­nțe des­chi­se și spații vi­tra­te nea­co­pe­ri­te, na­tu­ra­lețe su­bli­nia­tă de nu­me­roa­se ese­nțe de lemn exo­tic. Toa­te aces­te re­pe­re sunt in­te­gra­te într-un de­cor re­la­tiv omo­gen, cur­siv, cu nua­nțări sub­ti­le. Ast­fel, sunt fo­lo­si­te nua­nțe dia­fa­ne de albas­tru și ver­de, în com­ple­ta­rea to­nu­ri­lor bur­gun­dy, iar al­bul pre­fe­rat pen­tru une­le pi­e­se de mo­bi­li­er spo­rește lu­mi­no­zi­ta­tea încă­pe­ri­lor și es­tom­pe­a­ză fi­ni­sa­je­le „he­a­vy“. La fel ca în ca­zul altor proi­ec­te ale sa­le, de­sig­ne­rul nu a pi­er­dut oca­zia de a înfru­mu­seța de­co­rul cu su­pra­fețe pla­ca­te cu lemn exo­tic. Nu lip­sesc nua­nțe­le des­chi­se ale lem­nu­lui Tauari, ce­le apro­pia­te de mi­e­re ale altor ese­nțe lo­ca­le și chiar și ce­le închi­se, pre­cum ale aba­no­su­lui Ma­cas­sar. ■

Li­vin­gul co­mu­ni­că larg cu o te­ra­să întin­să ame­na­ja­tă ca o oa­ză de con­fort. Pen­tru a spori lu­mi­no­zi­ta­tea spați­u­lui a fost ale­a­să o ca­na­pea al­bă – mo­del Sof­tbox, brand De­ca­me­ron, și un co­vor în nua­nțe gri-des­chis – mo­del Tif­fa­ny, dis­po­ni­bil pe...

Di­e­go Re­vol­lo, ar­hi­tect și de­sig­ner de in­te­ri­or Tel.: +55 11 37 22 4605 www.di­e­go­re­vol­lo.com.br

Masa com­ple­men­ta­ră Glan­ce, de la Atri­um, pa­re aju­to­rul op­tim pen­tru o po­rție de lec­tu­ră lun­git pe ca­na­pea.

Proi­ec­tul nu a înce­put de la ze­ro ori ca o foaie al­bă, ci a moște­nit o pa­tă de culoare in­ten­să: bur­gun­dy. De­sig­ne­rul a in­te­grat-o abil în de­cor și a adău­gat re­pli­ca sa în fun­da­lul ge­ne­ral. În afa­ra aces­tei ce­ri­nțe cro­ma­ti­ce, mo­bi­li­e­rul pa­re o evo­ca­re...

Mo­bi­li­e­rul din baie are li­nii mo­der­ne și cu­lori neu­tre. A fost re­a­li­zat la co­man­dă de stu­di­o­ul Cris­ti­na Lo­mo­na­co. Oglin­da cu di­men­si­uni mari a fost achi­ziți­o­na­tă de la Mar­ce­na­ria Ino­vart.

Am­bia­nța dis­cre­tă din baie es­te da­tă de to­nu­ri­le gri. În ace­le­ași nua­nțe: ta­bu­re­tul Pra­da, de la Arte­fac­to, pre­cum și plă­ci­le mari de gre­sie po­rțe­la­na­tă.

Un al doi­lea spațiu sa­ni­tar es­te foar­te res­trâns și in­clu­de un la­voar și un vas WC, iar par­do­se­a­la es­te aco­pe­ri­tă cu plăci din mar­mu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.