SPE­CIAL 18

Eco­lo­gis­mul a luat avânt nu nu­mai în ce­ea ce înse­am­nă o ali­men­tație să­nă­toa­să, ci și în do­me­ni­ul de­sig­nu­lui de in­te­ri­or. Pen­tru a înțe­le­ge ce pre­su­pu­ne acest lu­cru, am stat de vor­bă cu de­sig­ne­rul Na­ta­lia Be­le­va, ca­re a răs­puns unei se­rii de între­bări.

Casa Lux - - Sumar - Na­ta­lia Be­le­va De­sig­ner de in­te­ri­or Tel.: 0727.609.227 http://co­coon­ho­me.ro În de­sig­nul de in­te­ri­or, tren­dul eco sim­bo­li­ze­a­ză uti­li­za­rea ma­te­ria­le­lor, culorilor, dar și a texturilor na­tu­ra­le.

ECOTREND

Pen­tru înce­put, ce înse­am­nă ma­te­ria­le eco­lo­gi­ce și ce rol joa­că în viața/ ca­sa noas­tră? Ma­te­ria­le­le eco­lo­gi­ce sunt ace­le ma­te­ria­le ce nu au in­flue­nțe ne­ga­ti­ve asu­pra omu­lui și me­di­u­lui, sunt cât mai puțin pre­lu­cra­te, se pot re­ci­cla sau re­fo­lo­si și sunt bi­o­de­gra­da­bi­le. Atât pen­tru con­stru­cția, cât și pen­tru fi­ni­sa­rea și de­co­ra­rea unei clă­diri tre­bu­ie fo­lo­si­te ma­te­ria­le fa­bri­ca­te și pre­lu­cra­te lo­cal, scă­zând emi­si­i­le de CO2 re­zul­ta­te din tran­spor­tul de la mari dis­ta­nțe. De ase­me­nea, ma­te­ria­le­le tre­bu­ie să ai­bă o du­ra­tă de viață cres­cu­tă, eli­mi­nând ne­ce­si­ta­tea înlo­cu­i­rii lor la scurt timp de la achi­ziți­o­na­re. Pre­ze­nța aces­tor ma­te­ria­le eco­lo­gi­ce es­te im­por­tan­tă în lo­cu­i­nțe­le noas­tre, de­oa­re­ce nu sunt to­xi­ce, ca în ca­zul anu­mi­tor co­voa­re sau vop­se­le ce ema­nă com­puși or­ga­nici vo­la­ti­li. La ce ma­te­ria­le pen­tru fi­ni­sa­rea ca­sei ne gândim când spu­nem eco? Lem­nul es­te unul din­tre ele, însă es­te ese­nțial ca lem­nul fo­lo­sit pen­tru mo­bi­li­er și fi­ni­sa­je să pro­vi­nă din plan­tații fo­res­ti­e­re ges­ti­o­na­te în mod du­ra­bil, nu din pă­duri de­frișa­te. Alte ma­te­ria­le eco sunt: pia­tra, sti­cla, stu­ful, că­ră­mi­da, tres­tia, inul, bum­ba­cul. Da­că vor­bim de vop­se­le, atunci ne re­fe­rim la ce­le din pig­me­nți na­tu­ra­li. Ilu­mi­na­tul ca­sei poa­te fi și el sus­te­na­bil. Ce so­luții exis­tă? Pri­mul pas es­te asi­gu­ra­rea lu­mi­nii na­tu­ra­le din abun­de­nță în fi­e­ca­re încă­pe­re, din sta­di­ul de proi­ec­ta­re al ca­sei. Un alt

as­pect im­por­tant es­te ilu­mi­na­tul cu LED, ce con­su­mă mai puțin cu­rent elec­tric și are o du­ra­tă de viață mult mai ma­re de­cât lu­mi­na in­can­des­cen­tă sau flu­o­res­cen­tă. Ce altce­va ar tre­bui să mai știm da­că vrem să avem un de­cor cât mai eco? În pri­mul rând, nu tre­bu­ie să fo­lo­sim mul­te ele­men­te de de­cor, de­oa­re­ce es­te ide­al ca ame­na­ja­rea să imi­te pe cât po­si­bil na­tu­ra, aco­lo un­de nu exis­tă ni­mic inu­til. De ase­me­nea, plan­te­le joa­că un rol im­por­tant, con­tri­bu­ind nu nu­mai la înfru­mu­seța­rea spați­u­lui, ci și la împros­pă­ta­rea aces­tu­ia. O zo­nă de­co­ra­tă cu mușchi/li­cheni de­co­ra­ti­vi es­te un ele­ment de im­pact. n

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.