Vi­brații din înso­ri­ta Spa­nie

At­mos­fe­ra de­zin­vol­tă din Los Ange­le­sul ani­lor ’60 și exu­be­ra­nța că­mi­ne­lor mo­der­ne din Spa­nia au fu­zi­o­nat în acest proi­ect fan­tas­tic din Mal­lor­ca.

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MA­RIA­NA NI­CO­LAE FO­TO: RO­MAN KUHN

Es­te fas­ci­nant să pre­zi­nți lo­cu­i­nța unui de­sig­ner, căci aștep­tă­ri­le sunt pe mă­su­ra re­nu­me­lui ce­lui ca­re a crei­o­nat am­bi­en­tul. De ace­as­tă da­tă, fru­mu­sețea in­te­ri­o­ru­lui a coin­cis cu per­so­na­li­ta­tea pu­ter­ni­că a Chris­ti­nei Le­ja, dar și cu pro­fe­si­o­na­lis­mul aces­teia, ca­re i-a adus fai­mă în între­a­ga lu­me. Cu­vin­te­le ei de înce­put re­fe­ri­toa­re la acest proi­ect, „fac ce­ea ce iu­besc și iu­besc ce­ea ce fac“, ne-au con­vins că fi­e­ca­re de­ta­liu de aici es­te ro­dul pa­si­u­nii pen­tru fru­mos, pen­tru de­sign și pen­tru… Ca­li­for­nia. Chiar da­că ace­as­tă înși­ru­i­re poa­te pro­vo­ca zâmbe­te, es­te per­fect fun­da­men­ta­tă, căci de­sig­ne­rul a do­rit să re­cre­e­ze în pro­pria ca­să din Mal­lor­ca ima­gi­nea exo-

ti­că a unui bun­ga­low din Ca­li­for­nia. Spi­ri­tul ei cos­mo­po­lit și-a lă­sat am­pren­ta asu­pra ale­ge­ri­lor fă­cu­te, fi­e­ca­re încă­pe­re în par­te fi­ind con­ce­pu­tă eclectic, cu pi­e­se de de­sign ale unor bran­duri de lux, pre­cum Ger­va­soni, Vo­la sau de­li­ghtfull. Ori­gi­na­li­ta­tea aces­tui proi­ect se re­le­vă și prin ală­tu­ră­ri­le neaștep­ta­te între pi­e­se vin­ta­ge sem­na­te de de­sig­neri ce­le­bri și obi­ec­te uzua­le, că­ro­ra li s-au dat in­ter­pre­tări din­tre ce­le mai ne­o­bișnu­i­te, din punct de ve­de­re es­te­tic. Es­te un cu­raj asu­mat cu mul­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te, de­oa­re­ce Chris­ti­ne Le­ja a acu­mu­lat cu­noști­nțe și și-a for­mat pro­pri­ul stil în cei pes­te 21 de ani de când, împreu­nă cu Andree Mi­en­kus, a fon­dat Bcon­nec­ted, în 1997, în San­ta Ca­ta­li­na. Încă de la înce­put, ei au încu­ra­jat cre­a­ti­vi­ta­tea și spi­ri­tul po­zi­tiv, iar acum toa­te aces­tea au fost ri­di­ca­te la rang de ar­tă, în lo­cu­i­nța Chris­ti­nei din Mal­lor­ca. Con­clu­zia ei re­fe­ri­toa­re la acest proi­ect fa­ce re­fe­ri­re la cu­vin­te­le lui Vin­cent Van Go­gh: „Ce­ea ce es­te fă­cut cu dra­gos­te es­te fă­cut bi­ne“. ■

Mi­xul cro­ma­tic es­te ex­trem de an­tre­nant, de­oa­re­ce con­tras­tul pu­ter­nic evi­de­nția­ză de­sig­nul fi­e­că­rei pi­e­se în par­te. Aici am re­cu­nos­cut scau­nul vin­ta­ge Swan, sem­nat de Arne Ja­cob­sen.

Su­pra­fața am­plă a li­vin­gu­lui a im­pus o des­fășu­ra­re de fo­rțe pe mă­su­ră. De­sig­ne­rul a ales ca pi­e­să cen­tra­lă a încă­pe­rii ca­na­pe­aua La Tor­re, achi­ziți­o­na­tă de pe bcon­nec­ted­mal­lor­ca.com.

Hu­se­le pu­fu­lui și ale fo­to­li­i­lor sunt re­a­li­za­te spe­cial pen­tru acest proi­ect de un brand din Aus­tra­lia. Te­ra­sa es­te mai tot tim­pul zi­lei înso­ri­tă și de ace­ea a fost ale­a­să cu­loa­rea bleu pen­tru țe­să­turi.

Mo­bi­li­e­rul de pe te­ra­să es­te de la bran­dul Ger­va­soni (www.ger­va­soni1882.it) și es­te sem­nat de de­sig­ne­rul Pao­la Na­vo­ne. Și în acest loc s-a mi­zat pe com­bi­nați­i­le cro­ma­ti­ce con­tras­tan­te.

Pen­tru un plus de na­tu­ra­lețe, su­pra­fețe­le me­ta­li­ce au fost fi­ni­sa­te cro­mat.

Sim­bo­lu­ri­le so­la­re se re­gă­sesc, în acest in­te­ri­or, nu doar la ni­vel cro­ma­tic, ci și al mo­ti­ve­lor gra­fi­ce.

Baia ma­tri­o­mo­nia­lă re­cre­e­a­ză at­mos­fe­ra lu­xu­rian­tă a unei jungle. Pla­că­ri­le ce­ra­mi­ce au im­pri­meuri re­a­lis­te și sunt mon­ta­te fă­ră ros­turi, pen­tru acu­ra­tețea mo­de­lu­lui. Ver­de­le fresh con­fe­ră o ener­gie de­bor­dan­tă.

Ta­pe­tul cu o gra­fi­că sti­li­za­tă es­te din co­le­cția Tes­sel­la, a bran­du­lui Far­row&ball (eu.far­row-ball.com). Vei­o­za cro­ma­tă es­te mo­del Pe­ti­te Ma­chi­ne, de la Stu­dio Flem­ming Lin­dhol­dt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.