Di­ning ce in­vi­tă la me­se pre­lun­gi­te în fa­mi­lie

Atunci când iei ma­sa într-un loc ca­re atra­ge prin de­sign, pre­pa­ra­te­le par­că sunt sa­vu­ra­te cu și mai ma­re plă­ce­re, iar cli­pe­le pe­tre­cu­te aco­lo vrei să du­re­ze la in­fi­nit. Ce-ar fi să ne ame­na­jăm un ast­fel de loc, de ca­re să ne bu­cu­răm împreu­nă cu cei dra­gi?

Casa Lux - - Sumar -

Sti­lul pe ca­re îl pro­pu­nem es­te unul cu in­flue­nțe nor­di­ce și in­dus­tria­le, la ma­re cău­ta­re în ul­ti­mii ani. Ast­fel, îți su­ge­răm o ma­să cu li­nii drep­te, cu blat din lemn, câte­va scau­ne în cu­lori di­fe­ri­te, pen­tru a da di­ver­si­ta­te de­co­ru­lui, și o vi­tri­nă din lemn, un­de să păs­tre­zi la înde­mână ve­se­la și ta­câmu­ri­le. Pen­tru a scoa­te în evi­de­nță pre­ze­nța me­sei, poți am­pla­sa dea­su­pra ei unul, do­uă sau chiar mai mul­te cor­puri de ilu­mi­nat. Cu cât mai mul­te, cu atât im­pac­tul va fi mai pu­ter­nic! Pen­tru a fa­ce com­bi­nația nor­dic-in­dus­trial cât mai reuși­tă, o ale­ge­re in­spi­ra­tă o re­pre­zin­tă cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat me­ta­li­ce, ce aduc amin­te de ha­le­le de de­mult. Fi­ni­se­a­ză par­do­se­a­la cu vop­sea epo­xi­di­că, un fi­ni­saj ce se re­mar­că prin re­zis­te­nță la uzu­ră și abra­zi­u­ne. În ce­ea ce pri­vește pe­reții, vop­sește-i într-o cu­loa­re neu­tră, mai des­chi­să în com­pa­rație cu par­do­se­a­la. Acum, că ame­na­ja­rea es­te ga­ta, să nu ui­tăm de de­ta­lii, ele­men­te ca­re de ce­le mai mul­te ori fac di­fe­re­nța. Ast­fel, plan­te­lor le poa­te fi alo­cat un rol im­por­tant. Pen­tru un efect spec­ta­cu­los, ale­ge una căță­ră­toa­re și mon­te­a­ză în pla­fon o struc­tu­ră me­ta­li­că sau din lemn pe ca­re să își poa­tă eta­la fru­mu­sețea. ■

Ma­sa es­te ac­ce­so­ri­za­tă cu su­por­turi de lu­mânări au­rii de di­ver­se di­men­si­uni. Prețul aces­to­ra por­nește de la 74 lei/buc. (fă­ră ta­xe de tran­sport) pe si­te-ul https://ri­vi­e­ra­mai­son. com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.