Apar­ta­ment pre­gă­tit pen­tru închi­ri­e­re

O îmbi­na­re între cla­sic și mo­dern, o ame­na­ja­re atem­po­ra­lă, an­dro­gi­nă au fost ale­ge­ri­le de­sig­ne­ru­lui în am­bi­en­ta­rea aces­tui spațiu. Mo­ti­vul? Des­ti­nația co­mer­cia­lă a apar­ta­men­tu­lui, caz în ca­re un stil per­so­nal nu es­te in­di­cat.

Casa Lux - - Sumar - TEXT: GEORGIANA MITRAN

Arhitectul Lau­re­nțiu Stă­nes­cu es­te cel ca­re a tran­sfor­mat acest apar­ta­ment de trei ca­me­re într­un spațiu un­de es­te­ti­ca întâlnește la­tu­ra prac­ti­că. Cli­e­nții, sta­bi­liți în străi­nă­ta­te, au fost foar­te des­chiși și i­au dat mână li­be­ră lui Lau­re­nțiu. Bu­ge­tul alo­cat a fost de 20.000 eu­ro, iar lu­cra­rea a fost ga­ta în nu­mai do­uă luni. Spați­ul es­te foar­te ge­ne­ros și nu i­a ri­di­cat ni­cio pro­ble­mă arhi­tec­tu­lui în im­ple­men­ta­rea pla­nu­lui de de­sign in­te­ ri­or. „Poți fa­ce le­jer de­sign de ca­li­ta­te, cu ar­ti­fi­cii in­te­re­san­te, un­de se ara­tă măi­es­tria arhi­tec­tu­lui, cu un bu­get mai res­trâns. Es­te foar­te im­por­tant ca apar­ta­men­tul să­i ofe­re căl­du­ră și con­fort ce­lui ca­re lo­cu­i­ește aco­lo și să nu fie con­si­de­rat un sim­plu spațiu de lo­cu­it“, ne spu­ne Lau­re­nțiu. Ame­na­ja­rea es­te o îmbi­na­re ar­mo­ni­oa­să de cla­sic și mo­dern, ide­ea ca­re a stat la ba­za proi­ec­tu­lui fi­ind ca de­co­rul in­te­ri­or să nu se de­mo­de­ze ușor. Aces­ta va fi schim­bat doar în mo­men­tul în ca­re pro­pri­e­ta­rii vor de­ci­de să vi­nă în ța­ră și să lo­cu­ias­că aici. ■

❛ ARHITECTUL: Ma­jo­ri­ta­tea be­ne­fi­cia­ri­lor tind să con­su­me aproa­pe tot bu­ge­tul pe in­ves­tiție, iar ce le ră­mâne pen­tru ame­na­ja­rea in­te­ri­oa­ră es­te in­fim. Eu cred că tre­bu­ie să se gânde­as­că din start și la acest as­pect, pen­tru ❛ că vor avea de pi­er­dut.

Ma­re par­te a mo­bi­li­e­ru­lui a fost re­a­li­za­tă pe co­man­dă la Li­nia (www.li­nia­fur­ni­tu­re.ro), iar cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat sunt de la Lu­min­na.

VREI UN SI­MI­LAR? DE­COR shopping, la Mer­gi pag. 59! la

FO­TO: COS­MIN DRAGOMIR

O ca­na­pea încă­pă­toa­re și o in­su­lă re­pre­zin­tă gra­nița din­tre zo­na de zi și cea des­ti­na­tă bu­că­tă­ri­ei.

Fi­ind un open spa­ce, era ese­nțial ca zo­ne­le să co­mu­ni­ce per­fect între ele din toa­te punc­te­le de ve­de­re. Ast­fel, în li­ving a fost adu­să o co­mo­dă într-o cu­loa­re si­mi­la­ră mo­bi­li­e­ru­lui de bucătărie.

Lau­re­nțiu Stă­nes­cu, ar­hi­tect www.la­bo­ra­to­rul­de­ar­hi­tec­tu­ra.ro

Pa­tul cu plat­for­mă și lus­tra cu de­sign spe­cial sunt ve­de­te­le aces­tui dor­mi­tor atră­gă­tor prin sim­pli­ta­te. Do­uă apli­ce dis­cre­te su­pli­men­te­a­ză sur­sa prin­ci­pa­lă de lu­mi­nă ar­ti­fi­cia­lă. Tex­ti­le­le sunt cum­pă­ra­te de la ma­ga­zi­nul IKEA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.