Un open spa­ce și mul­te po­si­bi­li­tăți

Casa Lux - - Sumar -

Ce poa­te fi mai pro­vo­ca­tor de­cât să ame­na­je­zi în ca­să un spațiu cu cât mai mul­te fun­cții și to­to­da­tă ex­tins și ae­ri­sit? Pro­vo­ca­rea es­te și mai ma­re când aces­ta are des­chi­de­re că­tre te­ra­sa ex­te­ri­oa­ră sau că­tre gră­di­nă. În acest caz, pe­reții vi­trați de­vin obli­ga­to­rii. Cau­tă sis­te­me cu uși gli­san­te foar­te mari, pen­tru o co­mu­ni­ca­re flu­i­dă cu ex­te­ri­o­rul. Da­că spați­ul per­mi­te, ame­na­je­a­ză bu­că­tă­ria într-un co­lț sau într-o nișă, da­că nu, poți op­ta pen­tru o bucătărie de va­ră mi­ni­ma­lă la ex­te­ri­or. Pen­tru va­rian­ta de in­te­ri­or îți re­co­mand o in­su­lă de bucătărie, cu loc ge­ne­ros pen­tru pre­gă­ti­rea mâncă­rii, dar și pen­tru a lua ma­sa în ca­dru res­trâns. Re­zer­vă cel mai lu­mi­nos spațiu, lângă ge­a­muri, pen­tru ma­sa de di­ning. În fun­cție de con­fi­gu­rația încă­pe­rii, poți ame­na­ja un se­pa­reu pen­tru tai­fas, ușor de de­li­mi­tat prin­tr-un pa­ra­van șic, prin­tr-o eta­je­ră sau prin su­por­turi mari de plan­te. Nu ezi­ta să in­te­gre­zi bu­că­tă­ria într-o ame­na­ja­re ce in­clu­de li­vin­gul și alte spații. Ho­te­le mo­der­ne și sis­te­me­le avan­sa­te de ven­ti­la­re vor ri­si­pi in­clu­siv te­me­ri­le ta­le de a avea mi­ro­suri și aer vi­ciat în zo­nă. ■

82 Nu ezi­ta ni­ci­o­da­tă să in­te­gre­zi bu­că­tă­ria într-un open spa­ce, ală­turi de li­ving. Opți­u­nea îți poa­te fi ușu­ra­tă da­că ai o des­chi­de­re ge­ne­roa­să că­tre gră­di­nă.

At­mos­fe­ra ae­ri­si­tă re­pre­zin­tă ide­ea-cheie în ame­na­ja­rea unui open spa­ce. Mi­ze­a­ză pe obi­ec­te de mo­bi­li­er com­pac­te și fun­cți­o­na­le, pre­cum sunt ce­le din ima­gini, pro­veni­te de la Ri­chard Lam­pert (www.ri­chard-lam­pert.de).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.