li­ght+bu­il­ding: lu­mini în per­spec­ti­ve noi

Casa Lux - - Sumar -

Es­te un târg mult aștep­tat de de­sig­neri și de cei pen­tru ca­re sce­no­gra­fia de lu­mini es­te o ar­tă, me­ni­tă să dea spec­ta­cu­lo­zi­ta­te unui in­te­ri­or. Anul aces­ta, suc­ce­sul a fost ga­ran­tat de ava­la­nșa de modele in­ge­ni­oa­se și de exu­be­ra­nța abor­dă­rii unor ma­te­ria­le ati­pi­ce.

Fas­ci­nați au fost toți cei ca­re au tre­cut pra­gul târgu­lui li­ght+bu­il­ding, des­fășu­rat de cu­rând la Fran­kfurt, fie că au fost ex­po­za­nți, fie vi­zi­ta­tori. În acest an au par­ti­ci­pat 2.714 fir­me, din 55 de țări, iar nu­mă­rul vi­zi­ta­to­ri­lor a ajuns la 220.000 de per­soa­ne, din 177 de țări. Da­că ar fi să fa­cem o sim­plă com­pa­rație cu eveni­men­tul an­te­ri­or, din 2016 (târgul es­te or­gani­ zat de Mes­se Fran­kfurt o da­tă la doi ani, ur­mă­toa­rea ediție fi­ind pro­gra­ma­tă a avea loc între 8 și 13 mar­tie 2020), suc­ce­sul a atins anul aces­ta toa­te seg­men­te­le târgu­lui. Es­te re­mar­ca­bi­lă abor­da­rea tren­du­lui eco de aproa­pe toa­te bran­du­ri­le, în sen­sul că ma­te­ria­le pre­cum lem­nul de ese­nță ta­re, bam­bu­sul sau mar­mu­ra au fost tran­sfi­gu­ra­te în modele fas­ci­nan­te, iar ma­te­ria­le bru­te au fost ală­tu­ra­te uno­ra preți­oa­se, pre­cum au­rul și cris­ta­le­le. ■

14 O ade­vă­ra­tă re­ve­lație a fost ediția din acest an a târgu­lui li­ght+bu­il­ding, des­fășu­rat de cu­rând la Fran­kfurt.

Ma­te­ria­le­le preți­oa­se sunt ex­ploa­ta­te în ma­ni­e­re di­fe­ri­te de că­tre de­sig­neri, unii pre­fe­rând să le fo­lo­se­as­că în de­ta­lii de­li­ca­te, ca­re să la­se lu­mi­na să inun­de încă­pe­rea în stră­lu­ciri va­ria­te. Modele fas­ci­nan­te des­co­peri și pe si­te-ul târgu­lui,...

Fun­cți­o­na­li­ta­tea de­fi­nește co­le­cția Optu­nia, sem­na­tă de Cla­es­son Koi­vis­to Ru­ne pen­tru Fon­ta­naar­te. www.fon­ta­naar­te.com

O teh­ni­că tra­diți­o­na­lă de împâsli­re a ma­te­ria­le­lor tex­ti­le na­tu­ra­le au fo­lo­sit de­sig­ne­rii de la Aqua Cre­a­ti­ons pen­tru co­le­cția Apaya Po­nyo. Mo­de­le­le sunt ma­nu­fac­tu­ra­te. http://aqua­gal­le­ry.com

André Ri­card a cre­at în 1972 lăm­pi­le Ta­tu, ca­re au de­venit pi­e­se ico­ni­ce pen­tru sti­lul pop art. San­ta&co­le le-a pre­zen­tat res­ti­li­zat. www.san­ta­co­le.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.