Șar­mul Ri­vi­e­rei Fran­ce­ze

Casa Lux - - Sumar -

Fru­mu­sețea coas­tei me­di­te­ra­ne­e­ne din­tre St. Tro­pez și Can­nes es­te fai­moa­să în între­a­ga lu­me și con­ti­nuă să atra­gă tu­riști, dar și ama­tori de lux fin franțuzesc. O șe­de­re la ho­te­lul Les Ro­ches Ro­u­ges es­te înge­mă­na­rea ce­lor mai fru­moa­se vi­suri de va­ca­nță. Clă­di­rea a fost re­no­va­tă și ame­na­ja­tă în mai mul­te eta­pe de ar­hi­te­cții Hu­go Sau­zay și Char­lot­te de Ton­nac, de la com­pa­nia Fes­ten (www.fes­te­nar­chi­tec­tu­re.com). Cei doi s-au in­spi­rat din at­mos­fe­ra ele­gan­tă a ho­te­lu­ri­lor de pe Ri­vi­e­ra Fran­ce­ză din anii ’50-’60, dar și din na­tu­ra­lețea și spi­ri­tul lo­cu­i­nțe­lor de pes­cari din zo­nă. Ce­le 48 de ca­me­re sunt am­bi­en­ta­te cu pi­e­se re­a­li­za­te pe co­man­dă, ma­jo­ri­ta­tea din ma­te­ria­le na­tu­ra­le din zo­nă. Pen­tru un plus de far­mec, dar și pen­tru a asi­gu­ra o do­ză con­si­de­ra­bi­lă de au­ten­ti­ci­ta­te, ar­hi­te­cții au pla­sat ici-co­lo fi­ni­sa­je și pi­e­se din ce­ra­mi­că de Be­au­jo­lais.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.