Pre­ze­nțe de efect, pu­foa­se și grați­oa­se

Şi ce­le mai fru­moa­se grădini se pi­erd în ano­ni­mat în lip­sa unor ele­men­te ca­re nu doar atrag pri­vi­ri­le, ci le şi sur­prind. Flo­ri­le pu­foa­se sunt ine­di­te, au un far­mec nu­mai al lor, ca­re nu poa­te tre­ce ne­ob­ser­vat, şi îşi pun cu cer­ti­tu­di­ne am­pren­ta în pei­saj

Casa Lux - - Sumar -

Plan­te­le cu flori pu­foa­se îşi împrăş­tie prin grădini „abu­rul“co­lo­rat cu o de­li­ca­te­ţe ca­re te înde­am­nă să le mângâi, dar şi să te sfi­eş­ti să le atin­gi. Sunt mul­te, de la ier­buri de­co­ra­ti­ve la lia­ne, de la tu­fe la ar­bori sau ar­buş­ti… Au flori de o ma­re di­ver­si­ta­te, pen­tru toa­te gus­tu­ri­le şi pen­tru toa­te gră­di­ni­le, indi­fe­rent că sunt mari sau mici. Exis­tă câte­va cri­te­rii prin­ci­pa­le du­pă ca­re ar tre­bui să le se­lec­te­zi. Unul din­tre ele îl re­pre­zin­tă re­zis­ten­ţa plan­tei la cli­ma lo­cu­lui, altul es­te agre­si­vi­ta­tea dez­vol­tă­rii ei. Iar­ba de pam­pas, de exem­plu, nu re­zis­tă la ier­ni­le as­pre (chiar da­că toam­na nu o tai şi o le­gi ca să o pro­te­je­zi) şi nu poa­te creş­te ori­un­de. În zo­ne­le cu ierni blânde prin ca­re tre­ce cu bi­ne se ex­tin­de şi poa­te su­fo­ca gră­di­ni­le mici. Nu cum­pă­ra o plan­tă înain­te de a te in­for­ma des­pre ce­rin­ţe­le ei. Da­că îţi do­reş­ti un ar­bo­re de mă­ta­se, tre­bu­ie să ştii că are ne­voie de mai mult spa­ţiu şi de un sol acid şi reți­ne că înflo­reş­te nu­mai du­pă ce atin­ge un anu­mit grad de ma­tu­ri­za­re. Eşa­lo­nea­ză fru­mu­se­ţi­le pu­foa­se pe par­cur­sul anu­lui: pen­tru va­ră – astil­be, Arun­cus şi pu­fu­le­ţi, pen­tru toam­nă – ier­buri or­na­men­ta­le. ■

IAR­BA DE PAM­PAS (Cor­ta­de­ria sel­loa­na) e nu­mi­tă ade­sea şi pe drept cu­vânt re­gi­na ier­bu­ri­lor. Va­ra e de­co­ra­ti­vă prin frun­ze­le uşor cur­ba­te, iar toam­na şi iar­na încântă prin spi­ce­le pu­foa­se şi ci­u­fu­li­te, al­be sau roz.

GRUPATE ÎN INFLORESCENȚE CI­LIN­DRI­CE, flo­ri­le de Cal­lis­te­mom au sta­mi­ne­le atât de lun­gi şi de mul­te, încât le fac să amin­te­as­că de un pă­mă­tuf de spă­lat sti­cle (ro­şu, por­to­ca­liu sau gal­ben). Sunt ine­di­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.