Un uni­vers mic și foar­te șic

Sti­lul scan­di­nav abor­dat con­fe­ră aces­tui in­te­ri­or un as­pect re­la­xant, na­tu­ral și lu­mi­nos. Apar­ta­men­tul are 70 mp și se află în cen­trul Ca­pi­ta­lei, într-un an­sam­blu re­zi­de­nțial de lux. Con­fi­gu­rația in­te­ri­oa­ră a per­mis un joc in­te­re­sant de li­nii și de vo­lu­me

Casa Lux - - Sumar - Iri­na Andro­ne, de­sig­ner Tel.: 0743.043.842, e-mail: iri­na.andro­ne@cu­i­bul­de­de­sign.ro, www.cu­i­bul­de­de­sign.ro iri­na-andro­ne.blog­spot.ro

În ca­zul spați­i­lor mici, poți crea un am­bi­ent ae­ri­sit și prac­tic prin ar­mo­ni­za­rea mo­bi­li­e­ru­lui cu li­nii drep­te, croit spe­cial pen­tru spați­ul des­ti­nat mo­bi­lă­rii.

1Apar­ta­men­tul apa­rți­ne unei ti­ne­re fa­mi­lii foar­te ac­ti­ve, ca­re și-a do­rit con­for­tul unei lo­cu­i­nțe mici și prac­ti­ce, cu ac­ces ra­pid la zo­ne­le din cen­trul Ca­pi­ta­lei. Sti­lul nor­dic, mi­ni­ma­list, a fost ide­ea de por­ni­re în ame­na­ja­rea spați­u­lui. Deși cu o su­pra­față nu toc­mai ge­ne­roa­să, pro­pri­e­ta­rii și-au do­rit o bucătărie uti­lă, cu spații am­ple de de­po­zi­ta­re. Am crei­o­nat zo­na bu­că­tă­ri­ei ast­fel încât fi­e­ca­re co­lț să fie ex­ploa­tat la ma­xi­mum și am cre­at un loc spe­cial, des­ti­nat mi­cu­lui de­jun, ca­re es­te de fapt și o fi­nă li­nie de de­mar­cație vi­zua­lă între zo­ne­le cu des­ti­nații di­fe­ri­te de aici.

2Be­ne­fi­cia­rii sunt pa­si­o­nați de ar­ta cu­li­na­ră și și-au do­rit închi­de­rea spați­u­lui din­tre bucătărie și li­ving. De­li­mi­ta­rea prin­tr-un pe­re­te din sti­clă a fost ale­ge­rea ide­a­lă. Spați­i­le co­mu­ni­că între ele vi­zual. Am cre­at o at­mos­fe­ră ae­ri­si­tă, prin ca­re lu­mi­na na­tu­ra­lă pă­trun­de li­ber. Am ales pen­tru mo­bi­li­er nua­nțe cât mai na­tu­ra­le și mai lu­mi­noa­se; al­bul mat es­te ast­fel încăl­zit de lem­nul na­tur. În zo­na de li­ving, o ca­na­pea con­for­ta­bi­lă și o mă­suță tran­sfor­ma­bi­lă pot fi re­con­fi­gu­ra­te în fun­cție de ne­ce­si­tăți. ■

94 Nua­nțe lu­mi­noa­se au con­tu­rat acest apar­ta­ment de 70 mp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.