Plus de stil cu do­tări de top

Ele­ga­nța unei băi es­te re­zul­ta­tul unor com­bi­nații ra­fi­na­te între fi­ni­sa­je­le preți­oa­se și ac­ce­so­ri­i­le sa­ni­ta­re cu de­sign in­te­re­sant.

Casa Lux - - Sumar -

Tra­te­a­ză baia ca pe un spațiu de re­la­xa­re și gândește ame­na­ja­rea ei ca pe un spa per­so­nal. Exploa­te­a­ză la ma­xi­mum spați­ul și nu aglo­me­ra încă­pe­rea cu pi­e­se ma­si­ve sau inu­ti­le. Pen­tru a câști­ga la ni­vel vi­zual câți­va me­tri pă­trați, îți su­ge­răm să ale­gi fi­ni­sa­je uni. Lip­sa ros­tu­ri­lor ca­re frag­men­te­a­ză pla­ca­rea es­te de pre­fe­rat într-un ast­fel de proi­ect și de ace­ea îți re­co­man­dăm să op­te­zi pen­tru un fi­ni­saj epo­xi­dic la ni­ve­lul par­do­se­lii. În ce­ea ce pri­vește pe­reții, o ten­cu­ia­lă de­co­ra­ti­vă re­zis­ten­tă la ume­ze­a­lă va fi com­ple­ta­rea cea mai in­spi­ra­tă. Ale­ge nua­nțe in­ten­se, cu per­so­na­li­ta­te, de­oa­re­ce ele vor fi fun­da­lul ide­al pe ca­re sa­ni­ta­re­le cu de­sign spec­ta­cu­los și cu fi­ni­sa­je stră­lu­ci­toa­re se vor pro­fi­la per­fect. Mi­xul de to­nuri ale ace­leiași cu­lori va da un plus de ra­fi­na­ment. Ac­ce­so­ri­i­le de­co­ra­ti­ve tre­bu­ie să res­pec­te ace­as­tă rețe­tă cro­ma­ti­că, ast­fel încât at­mos­fe­ra să fie ar­mo­ni­oa­să. ■

Ac­ce­so­ri­i­le cu de­sign mi­ni­ma­list aduc o no­tă ac­tua­lă de­co­ru­lui. Es­te și ca­zul ba­te­ri­ei cu mo­no­co­man­dă din co­le­cția Li­nea­re, pre­vă­zu­tă cu car­tuș ce­ra­mic de 28 mm cu Gro­he Sil­kmo­ve. Are li­mi­ta­tor de tem­pe­ra­tu­ră, su­pra­față cro­ma­tă Gro­he Star­li­ght și...

Ale­ge un duș cu o pa­ră slim în băi­le cu o ge­o­me­trie cla­ră. Opte­a­ză pen­tru Eup­ho­ria Cos­mo­po­li­tan Stick, ce are fun­cția Twis­tfree pen­tru pre­veni­rea ră­su­ci­rii fur­tu­nu­lui și es­te com­pa­ti­bil cu boi­le­re­le. Prețul lui es­te de 300 lei, la dis­tri­bu­i­to­rii Gro­he.

Eup­ho­ria Sys­tem 310 es­te un duș re­vo­luți­o­nar, pre­vă­zut cu car­tuș com­pact Tur­bos­tat, cu Inner Wa­ter­gu­i­de pen­tru o du­ra­bi­li­ta­te cres­cu­tă în uti­li­za­re, sis­tem an­ti­cal­car Spe­ed­cle­an etc. Prețul es­te de 3.500 lei, la dis­tri­bu­i­to­rii Gro­he.

Gro­he a pre­zen­tat la cea mai re­cen­tă ediție a târgu­lui ISH, de la Fran­kfurt, o se­rie de co­le­cții de do­tări sa­ni­ta­re cu ca­rac­te­ris­tici de ex­ce­pție. Prin­tre aces­tea s-a nu­mă­rat și Li­nea­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.