Bi­ne v-am gă­sit!

Casa Lux - - Editorial - Ma­ria­na Ni­co­las Re­dac­tor-șef ad­junct

Într-o lu­me me­reu în mișca­re, ne­voia de ar­mo­nie es­te tot mai preg­nan­tă și de ace­ea de­sig­ne­rul Anto­ni­et­ta di Lo­ren­zo a de­co­rat un apar­ta­ment din Bu­cu­rești într-o ma­ni­e­ră cla­si­că, adap­ta­tă sti­lu­lui con­tem­po­ran. La mii de ki­lo­me­tri de­păr­ta­re, în efer­ves­cen­ta stați­u­ne

Mal­lor­ca, am des­co­pe­rit lo­cu­i­nța de va­ca­nță a de­sig­ne­ru­lui Chris­ti­na Le­ja, ca­re s-a in­spi­rat din at­mos­fe­ra de­zin­vol­tă a ani­lor ‘60 din Los Ange­les și din exu­be­ra­nța cro­ma­ti­că a lo­cu­i­nțe­lor spa­ni­o­le. Te in­vi­tăm să des­co­peri un că­min ti­ne­resc, ame­na­jat la mansardă de Andra­da Gru­ia și de Ra­lu­ca Mi­re­la Du­mi­trașcu, pre­cum și am­bi­en­tul in­ge­ni­os crei­o­nat de ar­hi­te­cții de la Co­lom­bo and Ser­bo­li Archi­tec­tu­re pen­tru o tână­ră ce ac­ti­ve­a­ză în lu­mea mo­dei. Abor­da­rea noas­tră cos­mo­po­li­tă te va pur­ta și în Ger­ma­nia, la Fran­kfurt, la târgul li­ght+bu­il­ding și pe Ri­vi­e­ra Fran­ce­ză, un­de va­ca­nța are ace­e­ași sa­voa­re, indi­fe­rent de ano­timp. „In­vi­tă me­reu na­tu­ra la ti­ne în ca­să” es­te îndem­nul nos­tru pen­tru cei ca­re vor să trăias­că fru­mos și eco. Lor le-am de­di­cat un ca­pi­tol spe­cial, Ecotrend, în ca­re am ex­pli­cat ală­turi de de­sig­ne­rul Na­ta­lia Be­le­va ce înse­am­nă a fi eco, cum poți avea un aer să­nă­tos și par­fu­mat în lo­cu­i­nță și ce do­tări noi exis­tă în ace­as­tă di­re­cție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.