TOP 3 DE­SIGN

Casa Lux - - Editorial -

1. VAL

es­te un sis­tem de ilu­mi­nat re­vo­luți­o­nar, din por­to­fo­li­ul bran­du­lui Aqua Cre­a­ti­ons (aqua­gal­le­ry.com). Mo­de­lul a fost pre­zen­tat, în pre­mi­e­ră, la înce­pu­tul aces­tui an la târgul li­ght+bu­il­ding de la Fran­kfurt. De­nu­mi­rea pi­e­sei VAL vi­ne de la Vi­deo Art Lamp. O între­a­gă suc­ce­si­u­ne de in­ten­si­tăți lu­mi­noa­se și de ima­gini dau spec­ta­cu­lo­zi­ta­te pi­e­se­lor VAL.

2. BAVUSO GI­U­SEP­PE

s-a in­spi­rat din tra­diți­o­na­le­le obi­ec­te mu­zi­ca­le cu per­cuție din înde­păr­ta­ta Asie atunci când a cre­at pen­tru bran­dul Ali­var (www.ali­var.com) me­se­le de ca­fea T-gong. Es­te re­mar­ca­bi­lă ma­ni­e­ra de fi­ni­sa­re a aces­tor pi­e­se din oțel, de­oa­re­ce, pe lângă apli­ca­rea unui strat de bronz sa­ti­nat, a fo­lo­sit teh­ni­ca spe­cia­lă Pel­trox, ca­re dă su­pra­feței un as­pect vin­ta­ge.

3. FERM LI­VING

a lan­sat la înce­pu­tul aces­tui an o co­le­cție ine­di­tă de mici pi­e­se uzua­le pen­tru trai­ul de zi cu zi, ca­re ies în evi­de­nță prin de­sig­nul epu­rat, ti­pic da­nez. Râșnițe­le sunt re­a­li­za­te din lemn de fra­sin și sunt dis­po­ni­bi­le în pa­tru cu­lori, in­spi­ra­te din na­tu­ră. La noi se gă­sesc la De­sign&af­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.