DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case&idei -

Un­de se află: în nor­dul Ca­pi­ta­lei, într-un com­plex re­zi­de­nțial con­stru­it într-o zo­nă ver­de, cu mul­tă li­niște și aer cu­rat

Lo­ca­tari: o tână­ră fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri, împreu­nă cu băi­ețe­lul lor, elev

Ci­fre im­por­tan­te: apar­ta­men­tul are o su­pra­față de 168 mp, din­tre ca­re 135 mp uti­li, și a fost cum­pă­rat în anul 2011. Lo­cu­i­nța be­ne­fi­cia­ză de do­uă te­ra­se spați­oa­se, pla­sa­te pe am­be­le fața­de ale blo­cu­lui.

Ame­na­ja­re: pro­pri­e­ta­rii și-au do­rit un am­bi­ent eclectic, în ca­re de­ta­li­i­le cla­si­ce con­tem­po­ra­ne să ia­să în evi­de­nță. Împreu­nă cu echi­pa Li­nea Oro Class au ales ta­pe­te și dra­pa­je ca­re să-i tri­mi­tă cu gândul la că­lă­to­ri­i­le din Ita­lia, în spe­cial din re­gi­u­nea Tos­ca­na, de ca­re ei au ră­mas îndră­gos­tiți ire­me­dia­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.